بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930453312
نام و نام خانوادگي : احمد رضایی نِی
عنوان پایان نامه : جذب فرمآلدهید بر سطح نانوشیت¬ سیلیکونی داپت شده با اتم¬های آلومینیوم و فسفر
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي كاربردي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم دقیقی اصلی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دراین تحقیق ابتدا، انرژی بهینه نانوشیت سیلیکونی وگاز فرم آلدهید با متد MO62X و سری پایه 6-31G بررسی شده است. مجددا نانو شیت سیلیکونی بهینه شده را یک¬بار با اتم آلومینیوم ویک ¬بار با اتم فسفر با همان روش ومجموعه پایه بهینه می¬نموده، سپس جذب گاز فرم آلدهید برروی سطح نانوشیت سیلیکونی دایپ شده با اتم¬های آلومینیوم و فسفر بررسی گردیدند. درادامه پارامترهای DOS، انرژی¬های هومو- اومو، گپ انرژی وانرژی جذب این گازبرروی هر دو سطح نانو شیت سیلیکونی داپت شده یا اتم¬های فسفر وآلومینیوم در فاز گازی بررسی و مشخص می¬گردد که جذب گاز فرم آلدهید برروی سطح نانو¬شیت سیلیکونی داپت شده با اتم آلومینیوم بهتر صورت گرفته یا برسطح نانوشیت سیلیکونی داپت شده با اتم فسفر بهتر صورت می¬گیرد. در این تحقیق از نرم¬افزارهای گوس-ویو و گوسین استفاده شده است.  
كلمات كليدي : فرمآلدهید، نانوشیت سیلیکونی داپت شده، اتمهای آلومینیوم و فسفر
تاريخ دفاع : 1395-11-16