بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920009426
نام و نام خانوادگي : محمد فاضل پور
عنوان پایان نامه : یک قضیه نقطه ثابت مشترک برای T انقباض ها در فضاهای b متریک مخروطی تعمیم یافته
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : رياضي
رشته/گرایش تحصيلي : رياضي - آناليز
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : امین محمودی کبریا ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمدصادق عسگری ,
چكيده : در این پایان نامه ابتدا به معرفی مخروط و سپس فضاهای متریک و b متریک مخروطی و نیز فضاهای متریک مستطیلی مخروطی وb متریک مستطیلی مخروطی پرداخته ایم. سپس قضیه وجود و یکتایی نقطه ثابت را بیان و اثبات کرده ایم. در پایان 2 مثال در تایید قضیه آورده ایم.
كلمات كليدي : فضای باناخ – نقطه ثابت – فضای متریک مخروطی – فضای b متریک مخروطی – فضای متریک مستطیلی مخروطی – فضای b متریک مستطیلی مخروطی
تاريخ دفاع : 1397-06-22