بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950017147
نام و نام خانوادگي : نعیم جعفری
عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد سرعتگیر و سرعت کاه به روش ANOVA
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر مهدی حسین¬پور
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف بررسی عملکرد سرعتگیر و سرعت کاه به روش ANOVA به اجرا در آمد. این تحقیق از نظر هدف تجربی و از نظر ماهیت توصیفی - پیماشی با استفاده از روش آنوا است. جامعه آماری پژوهش، شبکه معابر کنترل سرعت وسایل نقلیه در سطح معابر و تقاطعات شهرستان ارومیه می-باشد نمونه آماری به صورت نمونه در دسترس استفاده شده است، در این تحقیق ابتدا 6 محل انتخاب می شود که محل اول دارای سرعتگیر پالستیکی یا آسفالتی و محل دوم دارای سرعتکاه آسفالتی و محل سوم دارای سرعتکاه آسفالتی تخت ، بعد از مشخص کردن محلها به اندازه گیری سرعت وسایل نقلیه پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در خیابان 20 متری تفاوت میانگینهای هر نوع سرعتگیر و سرعت کاه می توان اعلام کرد که میانگین عملکرد سرعتگیر یک متری به طور معناداری بیشتر از عوامل دیگر بوده و همچنین میانگین سرعت کاه شش متری به طور معناداری کمتر از عوامل دیگر بوده است و در خیابان 10 متری تفاوت میانگینهای هر نوع سرعتگیر و سرعت کاه می توان اعلام کرد که میانگین عملکرد سرعتگیر یک متری به طور معناداری بیشتر از عوامل دیگر بوده و همچنین میانگین سرعت کاه سه متری به طور معناداری کمتر از سرعت کاه 3 متری بوده است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: سرعتگیر، سرعت کاه، آنوا
تاريخ دفاع : 1397-09-18