بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940487980
نام و نام خانوادگي : سید ماهان میری
عنوان پایان نامه : تحلیل منطقه شهری اصفهان و دشواری های تمرکز روز افزون آن
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : برنامه ريزي منطقه اي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر ناصر عظیمی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : فرآیند شهرنشینی شتابان در کشورهای جنوب همواره نظام فضایی سکونتگاه¬های شهری را در بسیاری از موارد دچار آشفتگی فضایی می¬نماید که پیامد اساسی آن بروز شرایط ناپایداری در شبکه نظام شهری است.ایران نیز به عنوان یکی از این کشورها با مشکل تمرکز جمعیت و فعالیت در چند نقطه رو برو است؛ منطقه¬ی شهری اصفهان یکی از این مناطق است. این منطقه مشتمل بر اصفهان و 30 نقطه¬¬ی شهری واقع در شعاع 60 کیلومتری آن می¬باشد که بالغ بر 59.6 درصد از کل جمعیت شهری استان را در خود جایی داره است. در تحقیق حاضر به بررسی وضعیت تمرکز و تراکم نقاط شهری در این پهنه و دلایل آن پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر نوع و ماهیت در حوزه تحقیقات کاربردی و روش انجام آن نیز توصیفی_تحلیلی می¬باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از مطالعات کتابخانه¬ای، بررسی اسناد و مدارک و نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سه دوره اخیر استفاده گردیده است. برای تحلیل و نمایش گرافیکی داده¬های وضعیت توزیع فضایی و وضعیت تمرکزگرایی نقاط شهری در منطقه¬ی شهری اصفهان از آزمون¬های گرافیک مبنای تخمین تراکم کرنل و شاخصی نزدیک¬ترین همسایه و شاخص موران استفاده گردیده است. برای بررسی میزان رتبه¬ دهی شهرها نیز از مدل رتبه_اندازه بهره گرفته شد. یافته¬های تحقیق بر اساس شاخص نزدیک¬ترین همسایه و مدل موران نشان داد توزیع نقاط شهری در منطقه¬ی شهری اصفهان از الگوی خوشه¬ای تبعیت می¬کند، نتایج مدل تخمین تراکم کرنل نیز نشان داد شعاع 30 کیلومتری اصفهان در شمال و جنوب غربی این شهر بیشترین تراکم نقاط شهری را دارند. برمبنای مدل رتبه_اندازه هیچ¬گونه رابطه معقول و منطقی بین شهرها و مرتبه¬ی آن¬ها وجود ندارد. شهر اصفهان به عنوان نخست شهر در سطح منطقه¬ای با جذب سرمایه¬های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تمرکز و تسلط خود را بر سایر شهرهای منطقه حفظ نموده است. بنابراین اعمال سیاست¬های جدی تمرکززدایی از اصفهان و تلاش برای تثبیت جمعیت این شهر بایستی در اولویت برنامه¬ریزان و تصمیم¬گیران قرار بگیرد.
كلمات كليدي : منطقه¬ی شهری اصفهان، تمرکز گرایی، نظام شهری
تاريخ دفاع : 1397-11-08