بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950502684
نام و نام خانوادگي : محمد بهروز
عنوان پایان نامه : ارزيابي كارآيي زنجيره تامين با روش تحليل پوششي داده هاي فازي ومدل كارت امتيازي
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محسن واعظ قاسمي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
زهره مقدسي
چكيده : زنجیره‌ی‌تأمین مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مشتریان است که ارتباط منطقي بين آن‌ها را نشان می‌دهد. ارزیابی عملکرد نقش مهمي را در مدیریت زنجیره تامین ایفا مي‌كند. تحلیل پوششی داده‌ها نيز روشی ناپارامتری بر پایه‌ی برنامه‌ریزی خطی است که عملکرد واحدهای مختلف تصمیم‌گیری را نسبت به هم می‌سنجد. این روش مي‌تواند ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه داشته باشد. برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین، معیارهای متفاوتی را مي‌توان در نظر گرفت. كارت امتيازي متوازن شاخص¬هاي خود را به چهار چشم انداز مالي؛ فرآيندها؛ مشتري و يادگيري و رشد نيروي انساني توسعه داده و به دنبال ايجاد توازني بين اهداف مالي به عنوان نتيجه عملكرد گذشته (شاخص هاي گذشته نگر) و سه شاخص ديگر(شاخص هاي آيند ه نگر) است. در اين پژوهش يك مدل تلفيقی تحلیل پوششی داده¬های فازی و کارت امتیازی متوازن ارائه گرديده است كه بر اساس آن ورودي ها و خروجي¬ها از كارت امتيازي متوازن استخراج شده¬اند. ارزیابی عملکرد نیز توسط مدل تحلیل پوششی داده¬های فازی صورت پذیرفته است. در نهایت نیز كاربرد مدل مذكور براي زنجیره¬های تأمین در یکی از صنایع کشور مورد بررسی و پیاده سازی قرار گرفته است. كلمات كليدي فارسي : زنجیره‌ی تأمین، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داده‌های فازی، برنامه‌ریزی خطی، عدم قطعیت
كلمات كليدي : زنجیره‌ی تأمین، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داده‌های فازی، برنامه‌ریزی خطی، عدم قطعیت
تاريخ دفاع : 1397-10-15