بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950001024
نام و نام خانوادگي : فرزانه مغانی
عنوان پایان نامه : پوشش دار کردن نانوذره NiFe2O4 با هیدروکسی آپاتیت در دارورسانی هدفمند
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم دقیقی اصلی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر لیلا ترکیان
چكيده : در پژوهش حاضر، هدف تولید نانو کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت پوشش دار شده با ذرات مغناطیسی است که به عنوان حامل داروی سفتریاکسون به جهت دارو رسانی هدفمند برای درمان عفونت های استخوانی به کار گرفته شد، که با بارگذاری مناسب به این مهم دست یافتیم . هیدروکسی آپاتیت بافرمول Ca10(PO4)6(OH)2 سنتز شد، سپس با نانوذرات سوپر پارامغناطیس نیکل فریت پوشش داده شد.. ساختار این ترکیب سنتز شده، مورد بررسی توسط تعدادی از تکنیک ها از جمله XRD ، SEM ، ، VSM ، قرار گرفت.همچنین به منظور شناسایی گروه های مختلف موجود در ساختار بلوری هیدروکسی آپاتیت ، روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR )مورد استفاده قرار گرفت.زیست فعالی ماده حاصله با غوطه وری در مایع شبیه ساز بدن به واسطه کروماتوگرافی مایع ، مورد بررسی توسط پژوهشگر شد . نتایج حاصله برای کاربرد های پزشکی به عنوان یک سرامیک زیست سازگارو یا یک عامل انتقال دارو با ازاد سازی یا انتشار بالا برای رهایی سفتریاکسون از جاذب سنتز شده را تایید کرد.
كلمات كليدي : پوشش دار کردن، نانوذره NiFe2O4، هیدروکسی آپاتیت، دارورسانی هدفمند
تاريخ دفاع : 1397-10-26