بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940177712
نام و نام خانوادگي : مهناز جنگی قره آونه
عنوان پایان نامه : مقایسه اثرات جانبی وبرهم کنش نانوذرات Zn سنتزشده به روش شیمی سبز و روش شیمیایی با DNA تیموس گوساله
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر آزاده محمد قلی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر عادله دیو سالار
چكيده : در این مطالعه مقایسه نانو ذرات اکسید روی سنتز شده با روش شیمی سبز و نانو ذره اکسید روی سنتز شده یه روش شیمیایی با DNA غده تیموس گوساله انجام شد . میانکنش بین نانو ذرات با DNA غده تیموس گوساله با روش های آزمایشگاهی طیف سنجی مرئی- فرابنفش ، فلور سانس ، دورنگ نمایی دورانی (CD) و مطالعه غیر طبیعی شده حرارتی DNA در دو دمای محیط و فیزیولوژیک انجام شد به وسیله آنالیز طیف سنجی مرئی- فرابنفش و دناتوراسیون گرمایی DNA ، مشخص شد که نانو ذرات اکسید روی سنتز سبز میتوانند با مولکول های دو رشته ای DNAتشکیل کمپلکس داده که پایدارتر بودن کمپلکس با توجه به افزایش Tm نیز آشکار تر است و پیوند این ناو ذرات با DNA باعث تغییرات ساختاری در کنفورماسیون DNA می شود .طیف نشری فلور سانس DNAا اینترکلیت سده با اتیدیوم بروماید نبز افزایش غلظت نانو ذرات اکسید روی در دو دمای 25 و 37 درجه سانمتیگراد کاهش شدت نشر از خود نشان میدهد و باعث خاموشی نشر فلورسانس اتیدیوم برماید – DNA میگردد. طیف CDدر هر دو نانو ذرات اکسید روی نیز تغییرات در ساختار مارپیچ دو رشته ای (ناحیه هلیکس DNA) و تغییرات در Stacking بازها را نشان می دهد که این تغییرات ساختاری نیز خود بیانگر وجود نوع میانکنش نانوذرات با DNA به عنوان اینترکلیتور است . به کلی نتایج حاصل از اسپکتروسکوپی بیان میدارد که اتصال نانو ذرات اکسید روی سنتز سبز و نانو ذرات اکسید روی شیمیایی به DNA باعث تغییرات در ساختار و کنفور ماسیون DNAشده و به عنوان یک اینتوکلیتور باعث افزایش پایداری DNA (Tm)، خاموشی نشر فلورسانس و تغییرات در طیف cd میگردد بنابراین طبق نتایج بدست آمده می توان از نانوذره اکسید روی سنتز سبز به جای نانو ذره اکسید روی شیمیایی برای درمان بیماری های غده تیموس به عنوان دارو پیشنهاد کرد و از طرف دیگر به دلیل میانکنش نانوذره اکسیدروی شیمیایی با ماکرومولکول حیاتی سلول DNA باید به اثرات جانبی ایجاد شده در اثراستفاده روز افزون آن برای انسان و محیط زیست نیز توجه کرد و در استفاده ازآن در مصارف پزشکی و درمانی دقت نمود و می توان به جای نانوذره اکسیدروی شیمیایی از نانوذره اکسید سنتز سبز که هیچ اثرسمی بر ماکرو مولکول حیاتی سلول DNA ندارد و استفاده نمود که این مطالعه برای اولین بار در ایران انجام شد.
كلمات كليدي : نانوذرات اکسید روی؛ شیمی سبز؛ فلورسانس؛ دایرهروی دایره ای
تاريخ دفاع : 1397-06-21