بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950003196
نام و نام خانوادگي : میثم شاه سواری
عنوان پایان نامه : مقایسه خصوصیات ژئوشیمیایی سیالات مخزن آسماری در دومیدان همجوار در ناحیه فروافتادگی دزفول
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -اکتشاف
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمود معماریانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمدعلی ریاحی
چكيده : چکیده در این پژوهش با بکارگیری روش ها و تکنیک های ژئوشیمیایی نتایج آنالیز تعدادی نمونه نفت خام به منظور ارزیابی و تعیین خصوصیات هیدروکربنی و مقایسه سیالات مخزنی یک لایه نفتی در دو میدان مجاور مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تعداد دو نمونه نفت خام از افق مخزنی آسماری (از میدان اهواز) و دو نمونه از همین مخزن(از میدان آب تیمور) جمع آوری پس از آماده سازی اولیه، از طریق آنالیزهای فیزیکی مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه نمونه ها مورد جدایش آسفالتن، تعیین درصد اجزاء برش های هیدروکربنی و آنالیز های تکمیلی جهت مطالعات ژئوشیمیایی از جمله کروماتوگرافی گازیو کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی بر روی برش اشباع قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل شده از آنالیز پارامترهای فیزیکی نمونه چاه شماره 103 اهواز دارای کمترین درصد عناصر نیکل و وانادیم است در نتیجه مقدار سولفور کمتری دارد علیرغم اینکه چگالی بالاتری نسبت به سایر نمونه ها دارد.همین نمونه دارای مقدار واکس بیشتری است در نتیجه نفتی با کیفیت خوب است.از طرفی نمونه چاه شماره 170 اهواز دارای بیشترین مقدار نقطه ریزش است در نتیجه نسبت به سایر نمونه‌ها رقیق‌تر است و در نتیجه باید دارای چگالی بیشتری نیز نسبت به سایر نمونه‌‌ها باشد ولی اینگونه نیست که دلیل آن وجود ترکیبات آروماتیک است که با افزایش آن میزان نقطه ریزش افزایش می‌یابد.همچنین براساس آنالیز کروماتوگرافی گازی خصوصیات ژئوشیمیایی مواد آلی موجود در نمونه های نفتی این دومیدان شباهت های زیادی به هم دارند از جمله اینکه در هیچ کدام از نمونه ها رخداد دگرسایی مشاهده نمی شود و براساس نتایج حاصل شده از آنالیز کروماتوگرافی گازی طیف سنج جرمی وجود بیومارکر اولنان در زمینه طیف های هوپانوگرام سن سنگ مولد این نفت ها از کرتاسه جوانتر است.همچنین بنظر می رسد که سنگ مادر نمونه های تحت بررسی در پنجره نفت زایی قرار دارند و اختلاف بلوغ چندانی ندارند. واژگان کلیدی: سازندآسماری، فروافتادگی دزفول، خصوصیات ژئوشیمیایی، میدان نفتی اهواز، میدان نفتی آب تیمور
كلمات كليدي : سازندآسماری، فروافتادگی دزفول، خصوصیات ژئوشیمیایی، میدان نفتی اهواز، میدان نفتی آب تیمور
تاريخ دفاع : 1397-11-06