بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940173736
نام و نام خانوادگي : مهدی هاشمی شال
عنوان پایان نامه : تحلیل فاکتور های ایمنی ایستگاه های مترو تهران در شرایط حریق ( مطالعه موردی ایستگاه تئاتر شهر و استاد معین)"
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر هستی برقعی پور
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف : توسعه شهری، سرعت روز افزون بکارگیری تکنولوژی در جوامع، استقبال روز افزون مردم از وسائل حمل و نقل عمومی، وقوع اجتناب ناپذیر حوادث و خسارات ناشی از آن از یکطرف و لزوم پیش بینی و پیشگیری های لازم بمنظور کاهش خطرات و مقابله جدی با حوادث از طرف دیگر، طلب می کند تا مدیران و مسئولان شهری به فکر سازماندهی این بخش از نیازهای شهری باشند. این پژوهش نیز در راستای پاسخ دهی و تحلیل فاکتورهای ایمنی ایستگاه های مترو شهر تهران در شرایط حریق انجام شده است. مواد و روش ها: این تحقیق یک پژوهش کاربردی بوده که با بهره گرفتن از دستورالعمل های ایمنی و مقررات ملی ساختمانها و معیارهای تاثیر گذار بر اساسNFPA 130 در تونل ها، جمع آوری شده و با تکیه بر حوادث قبلی و تشکیل جلسه با متخصصین و کارشناسان اقدام به شناسائی معیارهای سازگار و ناسازگار نموده و با استفاده از تکنیک AHP عملیات وزن دهی به پارامترها صورت گرفته و در نهایت با استفاده از مدل هم پوشانی لایه های اطلاعاتی در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیائی GISمسیرهای ایمن خروجی با توجه به استانداردها شناسائی گردیده است. یافته ها : پس از بررسی خروجی های بدست آمده از نقشه ها و اطلاعات میدانی کسب شده در ایستگاه های مورد مطالعه، مشاهده گردید که علیرغم نصب تجهیزات اطفائی، خاموش کننده ها و فایر باکس ها در فواصل منظم و قابل دسترس به جهت عدم آشنایی کامل پرسنل برای بهره برداری و شارژ نبودن سیستم، امکان مقابله وجود ندارد و کاربران را با مشکل مواجه می سازد. تحلیل محل قرار گیری ایستگاه (از سکو به سمت محل امن و یا خروجی ایستگاه) بر اساس معیارهای سازگار و ناسازگار شناسائی شده، حاکی از آنست که ایستگاه های مورد مطالعه قابلیت تخلیه مسافرین و پرسنل را در زمان بروز آتش سوزی و یا روزهای پر ازدحام را دارا نمی باشد. قرار گیری ایستگاه ها در تراز منفی به دلیل مجاور بودن با مسیل قنوات و خطوط لوله آب اصلی از دیگر مسائل قابل توجه و با اهمیت می باشد. از دیگر چالش ها، عدم راه اندازی سیستم تهویه میان تونلی بصورت کامل و استفاده از پله برقی برای اکثریت خروجی های ایجاد شده در ایستگاه تئاتر شهر، در نظر گرفتن یک راه خروج در ایستگاه استاد معین و عدم نصب کامل علائم راهنما در هر دو ایستگاه های مورد مطالعه می باشد. نتیجه گیری : با در نظر گرفتن عوامل موثر بر ایجاد حریق در ایستگاه های مترو شهر تهران مشخص گردید که تدوین برنامه مدون با مانورهای آزمایشی برای خروج اضطراری در ایستگاه های مترو ضروری به نظر می رسد. همچنین طبق ارزیابی های صورت گرفته، می توان از مدل همپوشانی شاخص و سایر استانداردها، در انتخاب مسیر تخلیه اضطراری در ایستگاه های مترو بهره جست.
كلمات كليدي : مترو، تخلیه اضطراری، GIS, AHP، NFPA 130
تاريخ دفاع : 1397-10-22