بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950269489
نام و نام خانوادگي : امیر محمد نوری
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی اثرات اختلاط کاربری های شهری بر کیفیت زندگی شهروندان نمونه موردی ( محله های عظیمیه و گلشهر کرج )
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دكتر رامين ساعد موچشي
استاد مشاور () : ,
چكيده : موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستر اصلی برنامه ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح توسعه شهری را چگونگی مداخله و نظارت بر نحوه ی استفاده از زمین رقم می زند و همواره یکی از مسائل اجتماعی اقتصادی و کالبدی در شهرنشینی معاصر را این مقوله تشکیل داده است است برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت های و عملکردهای شهری بر اساس خواسته ها و نیازهای جامعه ی شهری است و هسته ی اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل میدهد در این پژوهش ضمن ارائه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی میزان اختلاط کاربری زمین شهری به مقایسه تطبیقی دو محله گلشهر و عظیمیه کرج از نظر اختلاط کاربری ،اثرات کاربری های مختلط بر شاخص های کیفیت زندگی ساکنان و بررسی وضع موجود پرداخته شده است و تلاش شده است تا روابط میان کاربری های مختلط هر محله با کیفیت زندگی ساکنان ان محله مشخص و مورد بررسی قرار گیرد . در گام اول کلیات پژوهش مورد بررسی قرارگرفت . در قسمت کلیات به بیان ضرورت های انجام تحقق اهداف تحقق سوالات اصلی تحقیق جنبه های نوآوری جدید بوده و تحقیق روش تحقیق و ابزار های تکنیک های مورد استفاده و روش های گردآوری اطلاعات تحقیق به صورت کلی توضیح داده شد. در فصل دوم که به مبانی نظری اختصاص داده شد در قسمت اول به تعریف ها و شناخت اختلاط کاربری برنامه ریزی کاربری زمین معیارهای استخراج شده از متون جهانی – اهداف کلی برنامه ریزی اختلاط کاربری عوامل موثر در آن- تاریخچه- مزایای استفاده از کاربری مختلط و انواع آن تحلیل شد که در نهایت معیارها و شاخص اختلاط کاربری از موارد فوق استخراج و بررسی قرار گرفت تا به کمک آن بتوان شاخص مرتبط با نمونه مورد استخراج و مورد استفاده قرار گرفته شده است.در گام دوم مبانی نظری به تعریف و بررسی ابعاد شاخص های کیفیت زندگی اختصاص داده شده است که در آن انواع شاخص ها کیفیت زندگی از متون جهانی-معیارها و زیر معیارها بررسی کیفیت زندگی در نمونه های موردی متفاوت در جهان بررسی و مورد ارزیابی قرارگرفت که نتیجه این قسمت از بررسی ها استخراج شاخص های کیفیت زندگی و انتخاب مناسب ترین آن ها برای پژوهش مورد نظر بوده است. گام سوم پژوهش به روش شناسی و معرفی محدوده های مورد مطالعه اختصاص داده شده است که در قسمت روش شناسی قلمرو های مکانی و زمانی – محوریت را تحقیق ابزارها و تکنیک ها به تکنیک به طور مفصل توضیح داده شده است. ودر قسمت معرفی محدوده مورد مطالعه نیز به بررسی سلسله مراتب کشوری – اطلاعات جغرافیایی و آماری مانند :جمعیت-مساحت-قلمرومکانی-نسبت جنسی-هرم سنی و غیره برای هردو محله به صورت جداگانه انجام شده است گام چهارم نیز به تحلیل و ارزیابی شاخص های اختلاط کاربری و کیفیت زندگی و اختصاص دادن این شاخص ها به محدوده ها ی مورد مطالعه اختصاص داده شده است که در آن کاربری اراضی –شاخص اختلاط کاربری در هر دو محله بررسی و شاخص های کیفیت زندگی نیز به همان صورت بررسی شده است.و در نهایت به همپوشانی این دو شاخص پرداخنه شده تا روابط بین ان ها مشخص گردد.
كلمات كليدي : اختلاط کاربری های شهری، کیفیت زندگی شهروندان
تاريخ دفاع : 1397-10-11