بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950100736
نام و نام خانوادگي : بهروز خدامي
عنوان پایان نامه : ارائه یک مدل ریاضی دو هدفه برای مسأله مکانیابی انبارهای توزیع برای پوشش بیشترین مشتری با در نظر گرفتن اولویت‌های مشتری و پارامترهای فازی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر حمید کاظمی پور
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر علیرضا تقی پور رضوان
چكيده : در چند دهه اخیر مسائل زنجیره تأمین مورد استقبال محققین قرار گرفته است. هدف از این نوع مسائل، دستیابی به نتایج بهتر و اتخاذ تصمیماتی صحیح¬تر توسط مدیران زنجیره¬ تأمین بوده است. یکی از این مسائل که استقبال گسترده¬ای از آن، به ویژه در سال¬های اخیر شده است، مسائل مکان‌یابی انبارهاي است. انواع مختلف این مسأله در سال¬های اخیر توسط محققین ارائه شده است. یکی از موارد حوزه مكان¬يابي پوشش با در نظر گرفتن اولويت مشتريان است. با توجه به اهمیت این حوزه تحقیقاتی و توجه کم محققین به صورت همزمان به این موارد، در این پژوهش یک مدل برنامه¬ریزی ریاضی دو هدفه برای مسأله مکان‌یابی پوشش انبارهاي توزيع با اولويت فازي مشتريان ارائه شده که هدف اول آن کمینه کردن هزینه¬های عملیاتی و هدف دوم حداکثر کردن اولويت مشتريان می¬باشد. همچنین به منظور اعتبار‌¬سنجی مدل ارائه شده، تعدادی مسأله نمونه به¬صورت تصادفی و با کمک گرفتن از داده¬های مقالات معتبر تولید گردید و در محیط نرم افزار بهینه¬سازی GAMS با روش محدودیت اپسیلون بهبود یافته حل شده است. به دلیل پیچیدگی بالای این¬گونه مسائل، افزایش نمایی زمان حل با افزایش ابعاد مسأله، روش فرا ابتکاری NSGA-II برای حل این مسأله در ابعاد بزرگ پیشنهاد شده و نتایج محاسباتی و مقایسات انجام شده بیانگر کارائی الگوریتم ارائه شده است.
كلمات كليدي : مکان یابی ، مكان¬يابي انبارهاي توزيع، مكان¬يابي پوشش، اولويت مشتريان، عدم قطعيت فازي
تاريخ دفاع : 1397-11-06