بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940060595
نام و نام خانوادگي : سجاد جلالی طولارود پائین
عنوان پایان نامه : تعیین خصوصیات مخزنی در یکی از میادین هیدروکربنی به کمک نگاره های چاه پیمایی و داده های پتروفیزیکی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -اکتشاف
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر محمدعلی ریاحی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر ناصر عبادتی
چكيده : پتروفیزیک علم مطالعه خصوصیات سنگ ها و اثر متقابل آن ها با سیالات است.تخلخل ، نفوذپذیری ، درجه اشباع ، شکل هندسی منفذها و خواص رادیواکتیو از مهمترین خواص پتروفیزیکی سنگ ها به شمار می آیند.هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفیت سازند آسماری در میدانی نفتی واقع در جنوب غرب کشور با استفاده از مطالعات پتروفیزیکی است. میدان نفتی مورد مطالعه، طاقدیس نسبتاً کوچکی در 35 کیلومتری شرق شهرستان مسجد سلیمان و از نظر موقعیت زمین شناسی در ناحیه فروافتاده دزفول شمالی قرار گرفته است. ابعاد طاقدیس حدود 19در 5/5 کیلومتر و روند آن شمال غرب- جنوب شرق می باشد. این طاقدیس توسط چهار گسل که تقریباً به صورت طولی و عرضی می باشند احاطه گردیده است. به طور کلی مخزن آسماری این میدان با استفاده از نرم افزار GEOLOG7 و به روش پتروفیزیک احتمالی به وسیله ماژولMultimin مورد ارزیابی قرار گرفت. مخزن آسماری در این میدان شامل 4 زون می باشد. به دلیل فعالیت گسلی بالا، تغییر ضخامت واحدهای سنگی در مخزن دیده می شود. زون 3 بیشترین و زون 4 کمترین تخلخل را دارند. بیشترین مقدار تخلخل در یال شمالی مشاهده می شود. زون های 2 و 3 بیشترین نسبت ntg را دارند. ابتدا با استفاده از کراس پلات ها لیتولوژی و تخلخل سازند تعیین شد ، سپس با استفاده از روش اندونزیا ، اشباع آب مشخص شد ، در نهایت با استفاده از پتروفیزیک احتمالی سازند به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. بررسی توزیع خواص پتروفیزیکی تخلخل و اشباع آب در زون های مختلف حاکی از این است که زون های 2، 3 به ترتیب بهترین زون های مخزنی در میدان مورد مطالعه می باشند. مدل سازی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن نشان می دهد که کیفت مخزن از نظر پارامتر تخلخل در یال شمالی و از نظر اشباع آب در یال جنوبی بهترین وضعیت را دارد. بر اساس مدل پتروفیزیکی ساخته شده می توان گفت که زون های 2و3 بهترین وضعیت را از نظر تخلخل دارند. زون 2 بالاترین میزان حجم نفت درجای مخزن را دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: تخلخل ، لیتولوژی ، اشباع آب ، پارامترهای پتروفیزیکی ، پتروفیزیک احتمالی 
تاريخ دفاع : 1397-06-21