بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950220271
نام و نام خانوادگي : کسری صادقی
عنوان پایان نامه : پارامترهای موثر در بهبود مدیریت نگهداری پروژه های زیرساخت و ارائه راهکارهای ترمیمی (مطالعه موردی: تونلهای شهری تهران)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مديريت ساخت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حسن ذوقی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : توحید پوررستم ,
چكيده : مدتهاست در اکثر کشورهای پیشرفته مدیریت نگهداری زیرساخت های موجود از اهمیت بالایی نسبت به ساخت سازه های جدید برخوردار است.تونل های شهری از جمله عناصرکلیدی و زیرساخت های شبکه حمل و نقل محسوب میشوند. افزایش سن تونلهای موجود با گذشت زمان و هزینه های گزاف و روزافزون ساخت مجددآنها ،اهمیت نیاز به بهبود مدیریت نگهداری را بیش از پیش ضروری میکند.به همین علت تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی پارامترهای موثر در بهبود مدیریت نگهداری تونلهای شهری انجام گرفته است. در این تحقیق در گام اول پس از مطالعات کتابخانه ای پارامترهای موثر در بهبود مدیریت نگهداری تونلهای شهری تهران شناسایی و با استفاده از تکنیک دلفی مورد تایید و اعتبارسنجی قرار گرفت.سپس به وسیله پرسشنامه مقایسات زوجی،نظرات خبرگان به منظور اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها جمع آوری گشت و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و به کمک نرم افزار EXCEL تجزیه و تحلیل و اولویت بندی صورت گرفت.بررسی یافته ها نشان گر آن است که ایمنی، قابلیت اجرای روشهای نوین پایش، نگهداری و تعمیرات و مدیریت هزینه ها به ترتیب از بیشترین اهمیت در میان معیارهای تحقیق برخوردار هستند. همچنین در بین زیرمعیارها نیز ایمنی کارکنان ،ایمنی رانندگان و آموزش کارکنان (در معیار مدیریت هزینه ها) به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار می گیرند.در نهایت با توجه به خرابی های شناسایی شده تونلهای شهری در دوران بهره برداری برخی از راهکاری ترمیمی ارائه گردید و با طراحی پرسشنامه ای به منظور نظر خواهی از خبرگان مورد اعتبار سنجی قرار گرفت. کلمات کلیدی:مدیریت نگهداری،تونلهای شهری،زیرساخت،اولویت بندی،راهکارهای ترمیمی
كلمات كليدي : مدیریت نگهداری،تونلهای شهری،زیرساخت،اولویت بندی،راهکارهای ترمیمی
تاريخ دفاع : 1397-11-03