بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950154645
نام و نام خانوادگي : امیرحسین هاشمی نژاد
عنوان پایان نامه : تشخیص هواپیما در تصویر سنجش از دور توسط تکنولوژی شناسایی شی و شبکه عصبی کانولوشنی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : لیلا قابلی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رضا صباغی ندوشن ,
چكيده : امروزه فناوری های مختلف به کمک بشر آمده اند تا زندگی ساده تری را تجربه کند. از همین بود جمیع فناوری های مورد استفاده در راستای ساده سازی و کمینه سازی نقش انسان در امور مختلف می باشد. فناوری پردازش تصویر از مواردی است که ابتدا در صنایع نظامی مورد بهره برداری قرار گرفت و پس از گذشت سالیان متمادی، امروزه، وارد زندگی عمومی انسان ها شد است. در این میان شبکه های عصبی یادگیری عمیق با پردازش تصویر عجین گشته اند. شبکه های عصبی عمیق یا آموزش عمیق که بیشتر با شبکه های عصبی کانولوشنی در مقابل فناوری پردازش تصویر قرار می گیرند، از جمله موارد بسیار با برجسته در حوزه مربوطه به شمار می رود. دلیل این مقوله آن است که این شبکه ها بی نهایت قابل گسترش هستند. در این میان امروز یابش هواپیما در تصاویر سنجش از دور توسط این نوع شبکه های عصبی بسیار می‌تواند برای صنایع نظامی و تجاری مورد اهمیت قرار گیرد. اهمیت این موضوع زمانی بیان می شود که در مقابل تصاویر سنجش از دور با ابعاد گیگاپیکسلی قرار داریم و باید این تصویر را به صورت دلخواه مورد پردازش قرار دهید. از همین رو پردازش این تصاویر با چشم انسانی بسیار سخت یا به عبارتی غیر ممکن خواهد بود. در همین راستا برای تسهیل در این امر از یک سیستم پردازش یا یابش هواپیما در تصویر سنجش از دور استفاده می شود. در این پژوهش که به بررسی فناوری روز یابش هواپیما در تصاویر سنجش از دور توسط شبکه عصبی کانولوشنی پرداخته شده است، داده ها در راستای تحلیل و شبیه سازی، توسط نمونه های کتابخانه ای، توصیف گشته اند. در این طرح بعد از توضیح و تشریح فناوری پردازش تصویر به سراغ شبکه های عصبی کانولوشنی رفتیم. این نوع شبکه را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم و نمونه هایی از کاربرد آن را نامبرده و پس از آن وارد مرحله شبیه سازی یابش هواپیما در تصاویر سنجش از دور خواهیم شد. در این مرحله ی توسط جدیدترین متد شبکه های عصبی در پردازش تصویر، یعنی شبکه عصبی کانولوشنی منطقه سریع، زمینه مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بعد از آن نیز جهت تکمیل فرآیند کاربردی سازی، تصاویر ناشی از لیدار یا رادار ماهواره ای را مورد بررسی و پردازش و شبیه سازی قرار خواهیم داد. این مورد برای اولین بار در این پژوهش در دنیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس از آن وارد فاز کاربردی سازی خواهیم شد. در این فاز یک سیستم کنترل ترافیک هوشمند فرودگاه را با توجه فناوری یابش هواپیما در تصاویر سنجش از دور معرفی خواهیم کرد. این سیستم می تواند خطای فاحش انسانی را به حد قابل توجهی کمینه و یا نیست کند. بنابراین در خروجی این طرح یک سیستم کنترل هوشمند فرودگاه ارائه خواهد گشت.
كلمات كليدي : یابش هواپیما، تصویر سنجش از دور، تشخیص در تصویر، شبکه عصبی کانولوشنی منطقه ای سریع
تاريخ دفاع : 1397-10-30