بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950216023
نام و نام خانوادگي : سامان ابن رسول صنعتی
عنوان پایان نامه : مطالعه بارگذاری و رهایش آسپرین بر روی نانو زئولیت سنتزی 13X
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فریده بندرچیان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهشید نیکپور نزهتی ,
چكيده : آسپرین که با نام استیل سالیسیلیک اسید یا آ.اِس.آ نیز شناخته شده است، متعلق به خانواده¬ای از داروها به نام سالیسیلاتها است. این دارو به عنوان دارویی برای کاهش التهاب، رقیق سازی خون و کاهش درجه حرارت بدن استفاده می¬شود. این دارو از درخت بید استخراج می¬شود. در طول سال¬های اخیر استفاده از زئولیت¬ها به عنوان حاملی برای دارو¬ها مورد توجه قرار گرفت. غیر سمی بودن این مواد، جذب مناسب و رهایش دارو از طریق الگوی رهاسازی آهسته سه ویژگی مهم برای دارورسانی توسط این ترکیبات به شمار می¬رود. از این رو در این پژوهش با استفاده از زئولیت سنتزی از خانواده فوجاسیت¬ها به نام زئولیت X13 به عنوان حاملی برای ایجاد الگوی دارورسانی با رهایش کنترل شده استفاده شد. X13 جاذبی با روش سنتز منحصر به فرد است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شده است. ویژگی مهم این پژوهش نواوری می¬باشد زیرا تا به حال از این جاذب به عنوان وسیله¬ای برای حمل دارو مورد استفاده قرار نگرفته و صرفاً جهت جداسازی مواد از منابع طبیعی و یا آنالیز¬های جداسازی مورد استفاده واقع شده است. نتایج حاصله نشان داد رهاسازی دارو از الگوی رهایش آهسته پیروی کرده و همچنین با استفاده از آنالیز دستگاه¬هی BET، TGA، XRD , FT-IR بارگذاری دارو به طور کامل درون زئولیت به اثبات رسید. در ادامه با استفاده از دستگاه¬های UV-Vis و BET رهایش دارو از جاذب مورد بررسی قرار گرفت.
كلمات كليدي : آسپرین ، نانو زئولیت سنتزی 13X، بارگذاری و رهایش آسپرین
تاريخ دفاع : 1397-10-16