بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940270434
نام و نام خانوادگي : شراره شهریاری کیا
عنوان پایان نامه : ارایه مدل مفهومی جهت انتخاب تامین کننده با استفاده از QFD و DEA (مورد مطالعه: تجهیزات پزشکی بیمارستان میلاد)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : امیر مهاجری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد فلاح ,
چكيده : دنياي رقابت كنوني ايجاب مي كند كه هر شركت فعال توانايي واكنش سريع به محرك هاي خارجي را داشته باشد. در اين ميان هيچ شركت مستقلي نمي تواند در بازار رقابتي فعاليت نمايد. بنابراين، فشارهاي محيطي در سال هاي اخير باعث شده است زنجيره تأمين و مديريت مناسب آن يك عامل مهم جهت حضور موفق در بازارهاي رقابتي مطرح شود. اين عامل يك مزيت رقابتي براي شركت ها به شمار مي رود. در این راستا موضوع ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان يك بحث مهم و جدي در اين حوزه است. ارزيابي و انتخاب تأمين كننده فرآيند ارزيابي، مقايسه و يافتن تأمين كننده مناسب است كه اين تأمين كننده قادر به تأمين نيازهاي خريدار با بهترين كيفيت مورد انتظار، در مكان مناسب، در حجم مناسب و در زمان مناسب باشد. بر این اساس در این پایان نامه با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت پس از تعیین نیازمندی ها از تامین کنندگان الزامات فنی موثر بر تامین نیازها تعیین می گردد و در نهایت با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت تامین کنندگان ارزیابی و رتبه بندی می گردند. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین نیازها از تامین کنندگان به ترتیب عبارتند از: هزینه، انطباق و برنامه ریزی و با تعیین الزمات موثر بر پوشش نیازها و تشکیل خانه کیفیت مهمترین الزامات در راستای احصا این نیازها به ترتیب عبارتند از: قابلیت نوآوری، تجربه و توانائی مدیریت سفارش ها بصورت آن لاین. در نهایت با قرار دادن هزینه پیشنهادی هر تامین کننده بعنوان ورودی و معیارهای بدست آمده بعنوان خروجی می توان به ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان پرداخت. به دلیل وجود ابهامات در محیط این تحقیق از متغیرهای زبانی فازی برای دقت بیشتر استفاده گردیده است. این پایان نامه در صنایع تجهیزات پزشکی بیمارستان میلاد پیاده سازی شده است و مدیران این کارخانه می توانند از نتایج آن در انتخاب صحیح تر تامین کننده استفاده نمایند.
كلمات كليدي : تامین کننده، رتبه بندی، گسترش عملکرد کیفیت، تحلیل پوششی داده ها، کارائی، منطق فازی.
تاريخ دفاع : 1396-07-04