بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910891606
نام و نام خانوادگي : سیده فاطمه گوشه گیر
عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت منطقه 7 شهر تهران بر اساس معیارهای شکوفایی شهری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پویان شهابیان ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شکوفایی شهری مفهومی تازه در مباحث شهرسازی مطرح می باشد. این مفهوم دارای پنج معیار سودآوری، کیفیت زندگی، پایداری محیطی، توسعه زیرساخت های شهری و تساوی حقوق و دربردارنده اجتماعی می باشد. هر کدام از این معیارها دارای یکسری زیرمعیار و هرکدام از زیر معیارها خود دارای یکسری شاخص می باشد. در این پژوهش که هدف آن بررسی وضعیت منطقه 7 شهر تهران بر اساس معیارهای شکوفایی شهری است سعی شده است که با توجه آمارنامه ها، حداکثر،میانگین و حداقل جهانی و اسناد کتابخانه ای برای هر یک از شاخص ها میزان زیرمعیار و سپس معیارها اندازه گیری گردد و در نهایت یک عدد با توجه به روش اندازه گیری برای شهر تهران محاسبه گردید. با توجه به اطلاعات موجود این عدد با میزان شکوفایی در شهرهای مختلف جهان مقایسه گردید. با توجه به اندازه گیری ها میزان شکوفایی تهران 0.503 محاسبه گردیده است که البته با توجه به کمبود اطلاعات و نداشتن اطلاعات کافی و در دسترس نبود آن ها بطور دقیق محاسبه نگردییده است، در آخر این مطالعه نشان دهنده این است که شهر تهران در حد متوسط از نظر شکوفایی شهری نسبت به شهرهای جهان قرار دارد.
كلمات كليدي : منطقه 7 شهر تهران ، معیارهای شکوفایی شهری
تاريخ دفاع : 1394-06-21