بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930563785
نام و نام خانوادگي : رضوانه اردستانی محمدی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر جلبک سارگاسوم الیگوسیستوم بر میزان VEGFبافتی به کمک ایمونوهیستوشیمی در سرطان پستان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر میترا حیدری نصرآبادی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر مینا رمضانی
چكيده : زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر جلبک سارگاسوم الیگوسیستوم بر میزان VEGF بافتی به کمک ایمونوهیستوشیمی در سرطان پستان می باشد. روش کار: بمنظور اجرای این پژوهش تعداد 48 موش آزمایشگاهی با میانگین وزنی 2±32 گرم در گروه های 4 تایی تقسیم بندی می گردد. گروه اول گروه کنترل بوده که در آن نمونه های آزمایشگاهی بدون هیچ گونه شرایط خاص یا القای تومور سرطان و یا تیمار با دارویی خاص تحت شرایط آزمایشگاهی نگه داری می شود. گروه دوم گروه تومور بوده که در آن به روش القای تومور سرطان، نمونه ها سرطانی شده اند و تحت درمانی قرار نگرفته اند. گروه سوم گروه موش های سرطانی تیمار شده با داروی تاموکسیفن و گروه چهارم گروه موش های سرطانی شده تیمار شده با جلبک سارگاسوم می باشد. یافته ها: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که تیمار موش¬های مبتلاء به سرطان پستان به مدت 1 ماه با عصاره جلبک سارگاسوم الیگوسیستوم می¬تواند حجم تومور را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. همچنین آنالیز ایمونوهیستوشیمی بیانگر آن می باشد که عصاره این جلبک تاثیر قابل قبول بر میزان کاهش بیان فاکتور VEGF بافتی دارا می باشد. عصاره این جلبک می¬تواند با کاهش میزان بیان فاکتورهای رگ¬زایی و همچنین کاهش بیان رسپتور آن، VEGFR2 مانع از مخابره شدن پیام¬های انکوژنیک شود و بدین ترتیب احتمالاً می¬تواند از بروز پدیده¬هایی همچون آنژیوژنز، بقاء سلولی، متاستاز و پرولیفراسیون سلول¬های سرطانی ممانعت به عمل آورد. نتیجه: یافته نشان می¬دهد که احتمالاً عصاره جلبک می¬تواند به صورت وابسته به زمان از میزان تکثیر و پرولیفراسیون سلول¬های توموری جلوگیری نماید و بدین ترتیب حجم تومور را کاهش دهد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: سرطان پستان، جلبک سارگاسوم الیگوسیستوم، ایمونوهیستوشیمی
تاريخ دفاع : 1397-06-12