بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930557785
نام و نام خانوادگي : لادن شکفته
عنوان پایان نامه : شناسایی خصوصیات کمی و کیفی پساب مجتمع پتروشیمی مهر قبل از ورود به پساب شرکت مبین در جهت کاهش بار آلایندگی و حفاظت از محیط زیست
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : افشار علی حسینی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آزاده سادات شکرابی ,
چكيده : وضعیت محیط زیست در جهان در شرایط نامطلوبی قرار دارد به طوریکه استفاده بی رویه انسان ها از منابع طبیعی باعث ایجاد وضعیت بحرانی در سطح زمین شده است. تولید هر ماده پلیمری مانند پلی اتیلن از مواد اولیه در حین فرایند پلیمریزاسیون، عوامل مختلفی باعث تاثیر بر روی پساب تولیدی می گردد. در این تحقیق پارامترهای مهم و اساسی شامل: PH،COD،TDS،TSS،OIL & GREASE در یک دوره زمانی در شرکت پتروشیمی مهر مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از داده های بدست آمده نشان می دهد که PH در گستره 10-6 قرار دارد اگر چه 6=PH و 10=PH در کمترین روزها اتفاق افتاده و بیشترین اسیدیته پساب در دامنه خنثی بین 9-7 می باشد. مقدار TDS در دامنه 1500 تا 2000 میلی گرم در لیتر قرار دارد که از حد مجاز تعریف شده بیشتر می باشد. مقدار کل ذرات معلق در پایین تر از حد مجاز می باشد، مقدار COD در بیشتر زمان های مورد مطالعه در این تحقیق پایین تر از 250 میلی گرم در لیتر قرار دارد اگر چه نوساناتی به دلیل بار آلودگی مشاهده می شود. داده حاصل از آزمایش OIL & GREASEنشان می دهد که مقدار آن در پساب زیر حد مجاز PPM200 قرار گرفته است.
كلمات كليدي : پساب،پتروشیمی، PH،COD،TDS،TSS،OIL & GREASE
تاريخ دفاع : 1396-09-08