بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۵۰۰۳۲۶۰۹
نام و نام خانوادگي : قباد شهنازی
عنوان پایان نامه : بهسازی لرزه ای ستون‌های پلهای بتن مسلح با تسمه FRP (فیبرهای پلیمری تقویت شده) و افزایش ظرفیت خمشی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي زلزله
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علی گل صورت پهلویانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فرخ فروتن ,
چكيده : در این پایان نامه دو ستون به ارتفاع 60/3 و ۷ متر با قطر 20/1 که پایه پل فرض شده تحت بار محوری و چرخه ای مورد بررسی لرزه ای قرار گرفته و سپس با FRP اقدام به تقویت ستونها گردیده است و نتایج به شرح ذیل است: با افزایش لاغری ستون چه در حالت بتن مسلح تنها و چه در حالت تقویت شده با جاکت های تقویتی، سختی ستون کاهش مییابد و میزان جابجایی ستون و به عبارتی شکل پذیری افزایش می‌یابد. با فرض شرایطیکسان و در تعداد سیکل های برابر، ستون های کوتاه به دلیل سختی اولیه بیشتر، انرژی بیشتری را جذب می کنند. با افزایش لاغری، ظرفیت خمشی حداکثر در ستون کاهش پیدا می کند. مدلسازی چسب بین CFRP و ستون بتنی باعث کاهش جزیی در ظرفیت باربری جانبی ستون در مقایسه با استفاده از قید Tie می شود و دلیل آن پدیده جداشدگی لایه CFRP از روی بتن به دلیل افزایش اندرکنش برشی بین دو سطح به میزان مقاومت برشی چسب و بتن می باشد.
كلمات كليدي : ستون بتن، فیبر پلیمری، مدلسازی چسب، بتن، مقاومت برشی
تاريخ دفاع : 1397-11-08