بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940019542
نام و نام خانوادگي : محمد مهدی سمیاری
عنوان پایان نامه : تحلیل گشتاور رشته حفاری در میدان اکتشافی آریا
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -حفاری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
عبدالعلی اسماعیلی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علی رضا بستامی
چكيده : رشته حفاری از مهم ترین بخش های یک سیستم حفاری می باشد، در نتیجه طراحی و آنالیز عملکرد رشته حفاری یکی از مباحث مهم و تاثیر گذار در حفاری چاه های نفت و گاز است.آنالیز عملکرد رشته حفاری در حین حفاری جهت کاهش مشکلات و هزینه ها و پس از حفاری به منظور بهبود شرایط حفاری چاه های بعدی از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه هزینه های ناشی از عدم توجه به طراحی صحیح رشته حفاری و خرابی های آن حین عملیات درصد بالایی از هزینه های حفاری را شامل می شود. آنالیز های مربوط به رشته ی حفاری از بخش های مختلفی نظیر، آنالیز گشتاور و درگ در اثر تماس رشته و دیواره، ارتعاشات و نوسانات رشته حفاری، کمانش و آسیب های خستگی و غیره تشکیل شده است. هدف اصلی در این پژوهش مطالعه ی انواع ارتعاشات رشته ی حفاری از قبیل ارتعاشات پیچشی ، جانبی ، محوری و اثرات آن بر کیفیت عملیات حفاری در این زمینه می باشد. به همین منظور ابتدا به مرور تاریخچه ای از کارهای صورت گرفته در همین راستا پرداخته و در ادامه با استفاده از نرم افزار داکس شرکت شلمبرژه ، به مطالعه و آنالیز عملیات حفاری در چاه شماره 1 میدان اکتشافی آریا پرداخته شده که منتج به تاثیرات ارتعاشات جانبی بر رشته ی حفاری گشته که نشان می دهد این نوع ارتعاش می تواند به تنهایی باعث افزایش هزینه ها و ایجاد مشکلات در حفاری و خصوصا حفاری عمودی گردد.
كلمات كليدي : گشتاور ، حفاری ، میدان اکتشافی آریا
تاريخ دفاع : 1397-09-19