بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950249597
نام و نام خانوادگي : نوشین بلوک
عنوان پایان نامه : نوسانات ترافیک آزادراه در نزدیکی شیبراههای ورودی ( مطالعه ی موردی: آزادراه های استان تهران )
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر محمد سعید منجم
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر مهدی حسین پور
چكيده : شیبراههای ورودی و خروجی به عنوان یکی از بخش های مهم در آزادراهها و بزرگراهها مورد توجه محققان بوده و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است. غالباً همه ی مانورهای ورودی و خروجی، در شیبراهها اتفاق می افتد و این نقاط علت ایجاد بسیاری از گره های ترافیکی در آزادراه هستند. در صورتی که در شیبراهها، فرم هندسی به درستی طراحی، برنامه ریزی و کنترل، نشده باشند باعث افزایش خطر تصادفات، کاهش توان عملیاتی در بازه های زمانی پیک و افزایش گره های ترافیکی و ... می شوند. هدف این پژوهش بررسی نوسانات ترافیک در شیبراههای ورودی آزادراه مذکور می باشد تا راه حلی برای کاهش نوسانات ترافیک در محل های مذکور پیدا شود. در این پژوهش با استفاده از فیلم برداری های انجام شده در نقاط مختلف آزادراه استان تهران و همچنین در نزدیک شیبراههای ورودی و خروجی، حجم و سرعت وسایل نقلیه ، مورد بررسی قرار داده شد و همچنین با استفاده از google maps مشخصات هندسی رمپ های ورودی به دست آمده است. سپس به ارائه مدل و بررسی روابط بین سرعت و تردد وسایل نقلیه با پارامترهای هندسی شیبراههای ورودی پرداخته می شود. نتیجه ی ارائه ی مدل نشان می دهد که عوامل هندسی شامل :ABL ( طول باند شتابگیری)، BLGP( طول باند لچکی)، ABW( عرض باند شتابگیری)، AR(شعاع قوس)، AOA( زاویه قوس). هر پنج مورد بر روی نوسانات ترافیک اثر مثبت گذاشته و می توانند نوسانات ترافیک را تشدید کنند؛ بیشترین عامل اثرگذار بر روی ترافیک را عرض باند شتابگیر و طول باند لچکی دارد که می توان با راهکارهایی از جمله افزایش طول باند لچکی و افزایش عرض باند شتابگیری در رمپ های ورودی مورد بررسی، تا حدی این میزان نوسانات را کاهش داد و جریان ترافیک را بهبود بخشید.
كلمات كليدي : شیبراه ورودی، رمپ، آزادراه، فرم هندسی، سرعت، تردد، جریان ترافیک، طول باند لچکی، عرض باند شتابگیر، نوسانات ترافیک
تاريخ دفاع : 1397-10-30