بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910601248
نام و نام خانوادگي : الهه نادي مباركه
عنوان پایان نامه : ارائه روش نوين تکثیر داده در شبكه‌هاي نظير به نظير با استفاده از جستجوي اكتشافي مبتني بر شاخص
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا روانمهر ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رامین نصیری ,
چكيده : شبکه نظیر به نظیر نوعی شبکه است که در آن هر نظیر هم به‌عنوان خدمت‌دهنده و هم به‌عنوان خدمت‌گیرنده عمل می‌کند. در اين پژوهش، یک سامانه‌ی نظیر به نظیر برای رسیدن به خدمتی مطلوب در جهت یافتن پاسخ به یک پرسش یا خدمت در بین نظیرها طراحی شده است. این خدمت می‌تواند جهت پردازش مشترک، اشتراک‌گذاری فایل، ذخیره‌سازی مشترک یا تبادل اطلاعات باشد. هدف این پژوهش دستیابی به یک مسیر بهینه برای تکرار داده می‌باشد. در این پژوهش به‌منظور دستیابی به یک سامانه انتقال و کپی‌برداری پرسوجوها در یک شبکه نظیر به نظیر از خوشهبندی نظیرها در چند گروه استفاده‌شده است. هر گروه دارای یک نظیر به نام سر خوشه است که وظیفه برقراری اطلاعات بین یک گروه با سایر گروه‌ها در شبکه را به عهده دارد. تمامی وظایف مربوط به کپی‌برداری پرس‌وجوها و انتقال آن به همسایهای که میتواند پاسخ به پرس‌وجو را برای گره مطرح کننده تولید کند، به عهده نظیر سرخوشه است؛ بنابراین نظیری که دارای بهترین منابع در هر خوشه است، به‌عنوان سرخوشه انتخاب خواهد شد. همان‌طور که در نتایج شبیه‌سازی بررسی شده است، روش پیشنهادی از قابلیت مقیاس‌پذیری خوبی برخوردار است. کلیدواژه: شبكه نظير به نظير، تكرار داده، شاخص
كلمات كليدي : شبكه نظير به نظير، تكرار داده، شاخص
تاريخ دفاع : 1396-11-10