بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930573711
نام و نام خانوادگي : سپهرخرمی
عنوان پایان نامه : كاربرد منطق فازي در ارزيابي عملكرد سيستم‌هاي مختلف حمل ونقل انبوه: اتوبوس معمولی، اتوبوس سریع السیر و مترو با تاكيد بر شاخص زمان سفر (مطالعه موردي: خيابان آزادي)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي راه وترابري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهدی حسین پور
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
چكيده : امروزه با توجه به تاثیرگذاري مستقیم و غیر مستقیم فعالیت¬هاي حوزه حمل¬ونقل بر روي بهبود شاخصه-هاي زندگی شهري و آرامش ساکنین آن، براي ایجاد تعادلی معقول بین افزایش تقاضاي سفر و بهبود عملکرد حوزه حمل¬ونقل و ترافیک نیاز به ایجاد یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب و تاثیرگذار براي رفع چالش¬هاي جدي ترافیکی در جهت بهبود شرایط می¬باشد. بدین منظور هدف از این تحقیق، بررسی كاربرد منطق فازي در ارزيابي عملكرد سيستم‌هاي مختلف حمل¬ونقل انبوه؛ اتوبوس معمولی، اتوبوس سریع السیر و مترو با تاكيد بر شاخص زمان سفر در خیابان آزادی شهر تهران می¬باشد. بنابراین در این تحقیق با استفاده از تکنیک AHP فازی و با در نظر گرفتن ابعاد تسهیلاتی، اقتصادی و محیط زیستی به اولویت¬بندی سیستم¬های مورد نظر از حیث عملکردی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که سیستم حمل¬ونقل مترو با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای تسهیلاتی، اقتصادی و محیط زیستی، بهترین عملکرد را از نظر متخصصان نسبت به سایر سیستم¬های حمل¬ونقل انبوه در خیابان آزادی تهران دارد. كليدواژه ها: حمل ونقل انبوه، منطق فازي، اتوبوس معمولی، اتوبوس سریع السیر، مترو، خیابان آزادی.
كلمات كليدي : حمل ونقل انبوه، منطق فازي، اتوبوس معمولی، اتوبوس سریع السیر، مترو، خیابان آزادی.
تاريخ دفاع : 1397-06-03