بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950056946
نام و نام خانوادگي : مهسا جارچی
عنوان پایان نامه : بررسی برهم کنش کافئین با پلیمر طبیعی کیتوسان با جرم مولکولی کم
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهره نفیسی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مریم دقیقی اصلی ,
چكيده : کیتوسان پلیمری طبیعی می باشد که از داستیله شدن کیتین به دست می آید. پس از سلولز کیتوسان فراوان ترین پلی ساکارید در طبیعت است و از نظر زیستی غیر سمی، زیست سازگار و تجزیه پذیرمی باشد. نانو ذرات کیتوسان به دلیل داشتن طبیعت پلی کاتیونی و راحت تغییر کردن خواص فیزیکی و شیمیایی آن به عنوان حامل های دارویی استفاده می شوند. هدف از این پژوهش ساخت کرم های ضد سلولیت با استفاده از برهم کنش کافئین بر روی کیتوسان می باشد. در نتیجه ارائه یک فرمولاسیون جدید برای کرم ها یا ژل های ضد سلولیت می باشد. در این روش از کیتوسان به عنوان یک حامل بسیار خوب برای دارو رسانی کافئین به لایه های زیرین پوست استفاده می شود. تغییرات خواص شیمیایی به دلیل پوشش داده شدن با کافئین و خواص فیزیکی به دلیل تغییر در سایز نانوذرات کیتوسان می¬باشد. در این آزمایش چگالی پراکندگی (PDI)، بار سطحی وZeta potential با آنالیز(DLS) و ریخت شناسی کیتوسان با آنالیز (SEM) و گروه های عاملی با آنالیز(FT-IR) تعیین می شود. از (SEM) نتیجه گرفتیم که نانو ذرات کیتوسان به تنهایی دارای شکل کروی و به صورت متخلخل می¬باشد که سطح خشنی دارند ولی نانوذرات پوشش داده شده با کافئین سطح نرم و مقدار کمی تحدب دارند. میانگین اندازه نانوذرات کیتوسان85.98 nm می¬باشد. از آنالیز DLS و Zeta potential نتیجه گرفتیم که چگالی پراکندگی (PDI) کیتوسان مقدار 95/0 و زتا پتانسیل mV 19/2 – می باشد. میزان بارگذاری داروی کافئین بر روی کیتوسان 30/33% می باشد.
كلمات كليدي : کافئین، پلیمر طبیعی کیتوسان، جرم مولکولی
تاريخ دفاع : 1397-11-10