بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940156688
نام و نام خانوادگي : داود منشور
عنوان پایان نامه : شبیه سازی، تحلیل گذرا و هوشمند سازی سیکل تولید هم زمان حرارت و برق با سیستم-های کنترلی و ذخیره ساز حرارت با استفاده از نرم افزار ترنسیس
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
غلامرضا صالحی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
چكيده : در این پایان نامه به شبیه سازی و تحلیل دینامیکی، سیستم تولید هم زمان برق و حرارت با محرک موتور احتراق داخلی گاز سوز پرداخته شده است. برای محرک سیستم CHP از موتور احتراق داخلی اکو¬پاور استفاده شده است. در سیستم تولید هم زمان در نظر گرفته شده، حرارت اتلافی از موتور گازسوز توسط مبدل حرارتی برای تأمین بارهای گرمایشی و از ژنراتور به منظور تولید برق استفاده شده است. در ادامه تأثیر استفاده از ذخیره سازی حرارتی در سیستم و عدم استفاده از ذخیره ساز حرارت در تولید برق و حرارت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به بار های مورد نیاز هر فصل از سال از دو استراتژی کنترلی به صورت هوشمند با توجه به زمان استفاده شده تا بازدهی بهتری در هر فصل به¬دست بیاید. یک تانک ذخیره در سیستم استراتژی کنترل در دو فصل سرد و گرم از سال در نظر گرفته شده و تحلیل ها برای مدت زمان یک هفته انجام شده است. در تحقیقات پیشین بیشتر به تحلیل های ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم پرداخته شده، اما در این تحقیق علاوه بر توجه به رویکرد دینامیکی سیستم که با استفاده از بارهای جزئی (PLR) می¬باشد، در موتور محرک اصلی استراتژی کنترلی هوشمند برای دو فصل از سال تعریف شده است. برق تولیدی در صورتی که بیش از نیاز باشد به شبکه فروخته شده و در صورت کمبود برق از شبکه خریده می شود. برای انجام شبیه سازی در حالت گذرا از نرم افزار ترنسیس و برای اعمال سیستم های کنترلی از نرم افزار متلب و برای بار های مصرفی و محاسبات اقتصادی و کارایی سیستم از نرم افزار اکسل استفاده شده است. در ابتدا شبیه سازی به صورت پایدار انجام شده است و سپس با توجه به استراتژی های کنترلی و بار های مورد نیاز تحلیل دینامیکی برای فصل های سرد و گرم سال انجام شده است. این پژوهش با استراتژی هوشمند شبیه سازی شده است. موتور گاز سوز سیستم تولید هم زمان با استفاده از متغیر های زمان و دما، به جای یک استراتژی از دو استراتژی در سال به طور هوشمند عمل می کند. سیستم با استفاده از بارهای جزئی متغیر بر اساس دما و زمان، موجب بالا بردن میزان بهره وری در موتور گازسوز سیستم تولید هم زمان می شود. با استفاده از نتایج استراتژی کنترلی جدید و هوشمند، سیستم تولید هم زمان دارای بازده 2/84% در فصل گرم و بازده 0/87% در فصل سرد برای مدت زمان یک هفته شده است. کلید واژه: تولید هم زمان (CHP)- ذخیره ساز حرارتی- تحلیل دینامیکی- استراتژی کنترلی- هوشمندسازی
كلمات كليدي : تولید هم زمان (CHP)- ذخیره ساز حرارتی- تحلیل دینامیکی- استراتژی کنترلی- هوشمندسازی
تاريخ دفاع : 1397-11-06