بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940060107
نام و نام خانوادگي : حمیدرضا متدین
عنوان پایان نامه : بررسی ظرفیت قاب های فولادی پس کشیده تحت خرابی پیش رونده
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : عباس قاسمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد صادق روحانی منش ,
چكيده : به دنبال عملکرد نا مناسب اتصالات خمشی جوشی در زلزله سال 1994 نورتریج، جزئیات مختلفی براي اتصالات خمشی به منظور حصول یک پاسخ شکل پذیر تحت بارگذاري زلزله پیشنهاد گردید. هدف این جزئیات پیشنهادي جلوگیري از گسیختگی جوش و ایجاد تغییر شکل هاي غیرالاستیک در تیرها و در ناحیه اي خارج از اتصال تیر به ستون بود. یکی از این پیشنهادات، استفاده از اتصالات پس کشیده در قاب خمشی فولادی بوده که روش های مختلفی براي این اتصالات توسط محققین ارائه گردیده است. نتایج بررسی هاي آزمایشگاهی حاکی از مقاومت، سختی و توانایی خود مرکزی مناسب این اتصالات، و ظرفیت اتلاف انرژي بالا در صورت استفاده از اتلاف کننده در محل اتصال میباشد. سختی اولیه اتصالات، مشابه اتصالات صلب است و این اتصالات خود شاقول و فاقد تغییر شکل هاي ماندگار است. این اتصالات می توانند به گونه اي طراحی شوند که تیرها و ستونها در حالت الاستیک باقی بمانند، در حالی که تغییرشکل هاي غیر الاستیک به نبشی هاي بالا و پایین محدود شود.در این تحقیق از سه سازه با تعداد طبقات 15،10،5، طبقه که بر اساس مباحث ششم و دهم مقررات ملی به ترتیب بار گذاری و طراحی شده اند برای بررسی خرابی پیش رونده استفاده شده است. سازه ها پس از طراحی در نرم افزار OPENSEES تحت تحلیل های غیر خطی قرار می گیرند. ارزیابی سازه ها و فرضیات مدلسازی نیز مطابق راهنمای آیین نامه GSA صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که حذف ستون گوشه نسبت به ستون میانی اثرات شدید تری در سازه ایجاد می کند. همچنین با بیشتر شدن تعداد طبقات سازه تغییر مکان قائم اتصال بالای ستون حذف شده کمتر می شود و این امر نشان دهنده آن است که باز توزیع نیرو در سازه های با تعداد طبقات بیشتر، بهتر صورت می گیرد. در بررسی عملکرد استفاده از اتصالات پس کشیده مشخص گردید که استفاده از اتصال پس کشیده تاثیر بسیار محسوسی بر روی حداکثر جابه جایی قائم نقطه بالای ستون حذف شده دارد که این کاهش در حالت حذف ستون گوشه همواره بیشتر از حالت حذف ستون میانی می باشد که با توجه به بحرانی تر بودن حذف ستون گوشه این امر کاملا به نفع عملکرد سازه در برابر خرابی پیش رونده می باشد. دیگر تاثیر مشاهده شده، کاهش دوران تیر مجاور ستون حذف شده می باشد، به این صورت که در قاب های خمشی ویژه 10و5 طبقه در حالت حذف ستون گوشه که حالت بحرانی می باشد از سطح عملکرد ایمنی جانی (LS) عبور کرده ولی در قاب پس کشیده از حد سطح عملکرد ایمنی جانی (LS) عبور نکرده و مقدار آن بسیار کمتر از مقدار این سطح عملکرد می باشد و همین تفاوت قابل توجه در قاب 15 طبقه نیز دیده می شود. این نتایج نشان می هد که استفاده از اتصالات پس کشیده به شکل قابل ملاحظه ای به بهبود سطح عملکرد قاب های خمشی ویژه کمک می کند.
كلمات كليدي : خرابی پیش رونده، قاب های فولادی ، پس کشیده
تاريخ دفاع : 1397-11-03