بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940263497
نام و نام خانوادگي : الهه کریم
عنوان پایان نامه : بررسي تاثير لاکتوباسيلوس کازئي بر بيان miRNA-155وmiRNA-25 درمدل موشي C57BL/6 دميلينه شده با کاپریزون
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : جواد آراسته ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دكتر صبا طاهري
چكيده : مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری دمیلینه کننده سیستم اعصاب مرکزی است. عدم تنظیم پاسخ های التهابی به عنوان عاملی در بیماری زایی مولتیپل اسکلروزیس مطرح است.. در این بیماری، سیستم ایمنی بدن علیه پروتئین‌های اصلی میلین واکنش نشان داده و باعث تخریب آن‏ها می¬شود، ترمیم غلاف میلین توسط الیگودندروسیت¬ها به کندی صورت گرفته و در نتیجه نورون¬ها قادر به ارسال موثر سیگنال عصبی نخواهند بود. miRNAها گـروه جدیـدی از ریبونوكلئیك اسیدهاى غیركدكننده و تک رشـته هستند كه از نظر تكاملی محافظت شده‌اند و دارای طولی برابر 25-68 نوكلئوتید مى باشند.تـا کنـون نقـش آن‌هـا در تنظیـم مراحل سـلولی مختلـف از قبیـل رشـد، سـیکل سـلولی، نـمو، تمایـز، متابولیسـم، آپوپتـوز، رگ زایـی و التهـاب مشـخص شـده اسـت.miRNAها با تنظیـم بیـان ژن در سـطح پـس از رونویسـی، اثـر خـود را اعمال مـی کنـد به طـوری کـه بـا تخریـب و یـا مهـار ترجمـه mRNA از تولیـد پروتئیـن، جلوگیـری بـه عمـل مـی آورد پروبیوتیک ها مثل لاکتوباسیل را به منظور القای فعالیت تعدیل کنندگی ایمنی با تاثیرات متحمل در بیمازی های التهابی می شناسند. استفاده از پروبیوتیک ها در پیشگیری و درمان بیماری های سیستم ایمنی، از طریق افزایش جذب فاکتورهای محافظتی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این تحقیق از 30 سر موش ماده نژاد C57BL/6 استفاده شده است ، موش ها به طور تصادفی درگروه های ۸ تایی تقسیم شدند. با استفاده از کاپریزون 0.2 درصد القای دمیلیناسیون در این موشها به مدت 4 هفته صورت گرفت. پس از آن با تایید رنگ آمیزی لوکسال فست بلو و اطمینان از وجود دمیلیناسیون در کورپوس کولازوم این موش‌ها، تیمار با لاکتوباسیلوس کازئی با دوزی برابرcfu 109 به مدت 4 هفته انجام شد. برای اندازه گیری میزان بیان miRNA-155 و miRNA-25 از تمامی موش‌ها نمونه خون تهیه شد و بررسی Mir ها به روش Real Time PCR صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها، به وسیله نرم افزار SPSSنسخه 23 و با استفاده از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یکطرفه و تست توکی صورت گرفت. نتایج نشان داد گروه شاهد کاپریزون در مقایسه با گروه‌های شاهد کنترل و پروبیوتیک، افزایش معنی‌داری در بیان miRNA-155 و همچنین کاهش معنی‌داری در بیان miRNA-25 را نشان می‌دهد ((P < 0.05. در نتایج به دست آمده، تنها در مورد miRNA-155 نشان داده شد که در گروه تیماری اول (2 هفته کاپریزون و سپس 4 هفته پروبیوتیک) در مقایسه با گروه شاهد کاپریزون کاهش معنی‌داری وجود داشت که نشان می‌د‌هد این پروبیوتیک باعث کاهش معنی‌دار در بیان miRNA-155 شده است ((P < 0.05 ولی در مورد miRNA-25 تغییرات معنی‌داری در تیمارهای مختلف در مقایسه با گروه کاپریزون مشاهده نگردید.
كلمات كليدي : miRNA-155، miRNA-25، لاکتوباسیلوس کازئی ، موش C57BL/6 ، کاپریزون
تاريخ دفاع : 1397-11-09