بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940048619
نام و نام خانوادگي : سیده سمانه موسوی
عنوان پایان نامه : بازشناسی تصاویر اثرانگشت واقعی از جعلی با استفاده از روش BEMD
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش مهندسی بافت-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فرداد فرخی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
کیوان معقولی
چكيده : رشد بشر در ابعاد گوناگون و پيشرفت فناوري در خدمت رفع نيازها مسائل و مشكلات جديدي را پيش روي انسانها قرار داده است. سهولت استفاده از خدمات مختلف به مدد سيستمهاي ارتباطي نوين، لزوم ارتقاء همه بخشهاي مرتبط، علي الخصوص بحث امنيت ارتباطات و دسترسي افراد را بيش از پيش مطرح ساخته است. امروزه در جوامع پيشرفته بسياري از خدمات به واسطه شبكه هاي مخابراتي و ارتباطي به صورت غير مستقيم و بدون نياز به ارتباط رو در رو با اپراتور صورت مي گيرد، به عبارت ديگر بيشتر اوقات مخاطب افراد ماشينها و سيستمهاي هوشمندي هستند كه بايد توانايي شناسايي هويت شخص مقابل را داشته باشند تا بتوانند امكان دسترسي وي به امكانات و خدمات يا مكانهاي مورد نظر را فراهم سازند. هدف این پایان نامه استفاده از روش جدید BEMD جهت کاهش اعوجاج تصاویر اثر انگشت و طبقه بند SVM جهت تفکیک اثر انگشت های جعلی و واقعی است. بدین منظور از دیتابیس ATVS شامل اثر انگشت واقعی و جعلی استفاده گردید. سپس با انجام مرحله پیش پردازش با کمک تبدیل موجک و بهبود کیفیت تصویر با روش تعدیل هیستوگرام مقادیر ضرایب BEMD استخراج گردیده و سپس با استخراج ویژگی period map و orientation map و با کمک طبقه بند ماشین بردار پشتیبان، K نزدیک ترین همسایه و درخت تصمیم گیری اثر انگشت جعلی و واقعی تشخیص داده شد. مقادیر میانگین حساسیت، صحت و شاخص اختصاصیت برای داده های با همکاری و برای سنسور نوری پس از ده بار تکرار الگوریتم با استفاده از طبقه بند SVM دارای مقادیر بالاتر 92.92%،97.88%،98.45% به ترتیب است. کلید واژه: بیومتریک، اثر انگشت، طبقه بند knn، طبقه بند svm، ضرایب تجزیه BEMD  
كلمات كليدي : بیومتریک، اثر انگشت، طبقه بند knn، طبقه بند svm، ضرایب تجزیه BEMD
تاريخ دفاع : 1397-10-30