بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950309547
نام و نام خانوادگي : امین غریب عشقی
عنوان پایان نامه : «مطالعه رسوب‌گذاری در پشت آب‌شکن بندر صیادی پُزم»
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي سواحل ، بنادر وسازه هاي دريايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
وحید چگینی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد حسن رامشت ,
چكيده : وجود مرز ساحلي و دسترسي به آب‌های آزاد ازجمله امتيازات يك كشور به شمار می‌آید. هزينه هنگفت ساخت بنادر و استفاده طولانی‌مدت از آن از سويي و تغيير رفتار هيدروديناميكي و ریخت‌شناسی در ناحيه ساحلي و پيرامون بنادر از سوي ديگر، توجه و دقت بيشتري را در فرآيند طراحي و ساخت این‌گونه سازه‌ها طلب می‌کند. در اين تحقيق تأثیر ساخت آب‌شکن بر رسوب‌گذاری پشت آن و محموده بندر صيادي پزم، در سواحل درياي عمان موردمطالعه قرارگرفته است. براي اين منظور نرخ انتقال رسوب با استفاده از روابط تجربي C.E.R.C و Kamphuis و همچنين نتايج نرم‌افزار Mike21، مورد ارزيابي قرارگرفته و سپس شرايط هيدروديناميكي و رسوب‌گذاری بعد از احداث آب‌شکن بندر پزم در نواحي پشت آب‌شکن و داخل حوضچه آرامش بندر تحلیل‌شده است. نتايج بررسی‌ها نشان داده است كه احداث آب‌شکن موجب توقف ورود رسوبات به بندر و عملكرد مطلوب آب‌شکن در به دام انداختن رسوبات موازي ساحل ناشي از فرسايش صخره‌های مارني شده است. با مقايسه نقشه‌های هیدرو گرافی در سال‌های 1385 و 1396 هجري خورشيدي، حجم رسوب‌گذاری در پشت آب‌شکن به‌طور سالانه 77611 مترمكعب به‌دست‌آمده است. همچنين نرخ رسوب‌گذاری از طريق فرمول نيمه تجربي CERC 1132247 مترمکعب در سال و فرمول نيمه تجربي Kamphuis 88.669 مترمکعب در سال محاسبه‌شده است. بنابراين نرخ انتقال رسوب به‌وسیله فرمول سرك 28/14 برابر و فرمول کامفوس 14/1 برابر مقدار واقعي محاسبه گردیده‌اند. بنابراين كامفوس نتايج بهتري در مقايسه با فرمول سرك ارائه كرده است. از سوي ديگر نتايج به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی پديده با استفاده از نرم‌افزار Mike21 به نرخ 30500 مترمکعب در سال و همچنين مقايسه نقشه‌های هیدرو گرافی در همان منطقه به حجم رسوب‌گذاری 32000 مترمكعب در سال منتج شده است. شایان‌ذکر است كه اين حجم انتقال رسوب محدود به منطقه‌ای به فاصله یک‌صد متر از پشت آب‌شکن است. بنابراين با توجه به نتايج به‌دست‌آمده در سواحل صخره‌ای بندر پزم واقع در درياي عمان بايد از فرمول Kamphuis با ضريب 875/0 استفاده گردد. به‌علاوه نرم‌افزار Mike21 می‌تواند به‌عنوان ابزاري مناسب جهت دستيابي به الگوي رسوب‌گذاری به‌کاربرده شود. کلمات کلیدی: انتقال رسوب موازی ساحل، C.E.R.C، Kamphuis، آب‌شکن، بندر پُزم، Mike21، دریای عمان
كلمات كليدي : انتقال رسوب موازی ساحل، C.E.R.C، Kamphuis، آب‌شکن، بندر پُزم، Mike21، دریای عمان
تاريخ دفاع : 1397-10-11