بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950025551
نام و نام خانوادگي : زکریا اورعی
عنوان پایان نامه : روش جدید بازآرایی ساعتی شبکه¬ی توزیع در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
پیام ربانی فر
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : بازآرایی یکی از موثرترین و پرکاربردترین روش¬های بهبود بهره¬برداری از شبکه¬های توزیع است که تاثیر چشمگیری در تامین موثر بار، کاهش هزینه¬های بهره¬برداری و پارامترهای امنیت شبکه دارد. روش¬های گوناگونی تاکنون برای این عملیات ارائه شده¬است که در این پایان¬نامه مروری جامع بر مدل¬ها ارائه شده¬است و دسته¬بندی جامعی از این روش¬ها بر اساس توابع هدف، قیود مرزی و ساختار شبکه ارائه شده¬است. با وجود مطالعات انجام شده در این زمینه همچنان نیاز به ارائه روش¬هایی است که در آن تاثیر منابع تولید پراکنده و .. در مساله در نظرگرفته شود و مدل¬هایی ارائه شود که با ابزارهای موجود در زمینه بهینه¬سازی قابل حل باشد. هدف اصلی این پایان¬نامه ارائه¬ی یک مدل جدید از بازآرایی شبکه¬های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده است که هدف از بازآرایی ساعتی شبکه، کاهش هزینه¬های شبکه توزیع با رعایت قیود امنیت شبکه است. روش بازآرایی ساعتی با روش سنتی بازآرایی از دیدگاه¬های مختلف مقایسه شده¬است. همچنین انواع منابع تجدید پذیر به عنوان شین¬های PV و PQ طوری مدل¬سازی شده¬اند که مدل برنامه¬ریزی مخروطی بازآرایی به دست آمده¬است. این مدل به سادگی با نرم افزارهای عمومی موجود در بازار حل می¬شود و نیازی به نرم افزارهای تجاری مربوط به برنامه¬ریزی غیرخطی آمیخته عدد صحیح نیست. در این پایان¬نامه تاثیر استراتوژی حاکم بر بازآرایی بر انواع پارامترهای شبکه مورد تحلیل حساسیت قرار گرفته است. نتایج نشان می¬دهد که تلفات شبکه، پروفیل ولتاژ و پارامترهای قابلیت اطمینان در روش بازآرایی ساعتی وضعیت مناسب¬تری نسبت به روش سنتی بازآرایی دارند. همچنین در روش پیشنهادی نیازی به حضور تمامی کلیدهای شبکه توزیع در بازآرایی نیست و تعداد این کلیدها در برنامه¬ریزی محدودیت دارد. در واقع تنها برخی از کلیدها در بازآرایی مشارکت خواهند کرد و این امر موجب کاهش هزینه¬های بازآرایی و نزدیکی مساله به دنیای واقعی شده¬است. همچنین محدود-سازی هزینه¬های کلیدزنی در مساله منظور شده¬است
كلمات كليدي : بازآرایی ساعتی ، منابع انرژی تجدیدپذیر، توزيع
تاريخ دفاع : 1397-11-10