بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930569111
نام و نام خانوادگي : رضا فقیهی
عنوان پایان نامه : مدیریت بهینه انرژی منابع ریز شبکه با در نظر گرفتن تاثیر حضور خودروهای الکتریکی به عنوان منابع ذخیره ساز انرژی متحرک در شبکه با استفاده از مدل سازی حرکت و جابجایی خودروها در شبکه به روش زنجیره مارکوف
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمود حسینی علی آبادی ,
چكيده : به دلایل زیست محیطی، افزایش نفوذ خودروهای الکتریکی به عنوان جایگزین¬های پاک خودروهای احتراق داخلی متداول در طول سالیان گذشته امری اجتناب ناپذیر به نظر می¬رسد. با توجه به ماهیت متحرک این بارهای الکتریکی در شبکه نحوه برخورد و مدیریت آن¬ها جهت کاهش هر چه بیشتر اثرات مخرب احتمالی ناشی از شارژ کنترل¬نشده این خودروها نسبت به سایر بارهای موجود در شبکه قدری متفاوت بوده و نیاز به انجام مطالعات و بکارگیری روش‌های دقیق¬تر و بروزتر جهت مدیریت انرژی شبکه¬های توزیع دربردارنده آن¬ها می¬باشد. از طرفی با توجه به وجود امکان برقدهی به شبکه (دشارژ) در برخی از انواع خودروهای برقی می‌توان از طریق مدیریت بهینه شارژ و دشارژ آن¬ها علاوه بر اینکه از تهدید ناشی از افزایش درصد نفوذ آن¬ها کاست، از آن¬ها به عنوان ذخیره¬سازهای متحرک در شبکه استفاده نمود. به طوریکه با مدیریت بهینه شارژ و دشارژ آن¬ها علاوه بر تامین نیازهای صاحبان خودرو، هزینه¬های بهره-برداری از شبکه‌های توزیع را کاهش داد. در مطالعات پیشین تاکنون مسئله مدیریت شارژ/دشارژ این خودروها با مدل¬سازی و در نظرگرفتن نحوه حرکت آن¬ها در شبکه انجام نشده است. به عبارت دیگر مسئله مدیریت این خودروها به صورت متمرکز (به عنوان نمونه در یک پارکینگ خودرو برقی) و نه غیرمتمرکز (با در نظر گرفتن نحوه حرکت آن¬ها در شبکه) مطالعه شده است. بر این اساس در این پایان‌نامه مسئله مدیریت انرژی بهینه منابع تولید توان در یک ریز شبکه متشکل از منابع تولید پراکنده بادی و خورشیدی باهدف کاهش هزینه‌های بهره‌برداری در حضور خودروهای الکتریکی به عنوان ذخیره¬سازهای متحرک با رویکرد غیرمتمرکز مورد بررسی قرار داده شده است. لازم به ذکر است به منظور حصول نتایج دقیق¬تر و عملی¬تر در ریزشبکه تحت مطالعه، رفتار خودروهای الکتریکی و مدل‌سازی عدم قطعیت مربوطه با استفاده از ترکیب دو روش مونت‌کارلو و زنجیره گسسته مارکوف انجام و نتایج مربوطه ارائه‌شده است. نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که مدیریت شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی با استفاده از روش شارژ هوشمند می‌تواند سبب کاهش هزینه‌های بهره‌برداری از ریز شبکه مورد مطالعه گردد. همچنین با توجه به حضور منابع الکتریکی تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در شبکه و هزینه ناچیز مربوط به بهره¬برداری از آن¬ها، مدیریت بهینه شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی می¬تواند به بهره‌برداری موثرتر از این منابع و کاهش هرچه بیشتر هزینه¬های بهره¬برداری شبکه منجر شود. كليد واژه: خودروی الکتریکی، منابع تولید پراکنده بادی و خورشیدی، مدیریت انرژی ریز شبکه
كلمات كليدي : خودروی الکتریکی، منابع تولید پراکنده بادی و خورشیدی، مدیریت انرژی ریز شبکه
تاريخ دفاع : 1397-11-11