بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930555660
نام و نام خانوادگي : عليرضا وجكاني
عنوان پایان نامه : استفاده از رویکرد تلفیقی تحلیل حالات بالقوه خرابی و درخت خطای فازی در تحلیل ریسک (مورد مطالعه: تجهیزات پالایشگاهی)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دكتر ناصر صفايي
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد فلاح ,
چكيده : امروزه یکی از مهم ترین فاکتور های موثر بر بهبود فرایند های تولید و برنامه ریزی مناسب برای تولید در دسترس بودن ماشین آلات و تجهیزات است. برای رسیدن به این امر بایستی به برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری مناسب اقدام نمود. برنامه ریزی نیازمند درک شرایط آینده و پیش بینی است یکی از روش هایی که با استفاده از آن می توان به پیش بینی شرایط پرداخت استفاده از الگوریتم های داده کاوی است از این رو در این پایان نامه با استفاده از یک ابزار پیش بینی کننده که همان الگوریتم درخت خطای فازی است به تحلیل پایگاه داده ریسک در تجهیزات پالایشگاهی مارون اهواز پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم به استخراج قوانین نهفته در پایگاه داده مربوط به خرابی های اتفاق افتاده در چهار واحد اصلی پالایشگاه پرداخته شده است که این چهار واحد عبارت اند از: واحد تقطیر در فشار جو، تقطیر در خلاء، آیزوماکس و یونیفاینر نفت گاز. دلیل در نظر گرفتن این واحد ها این بوده است که بیشتر خرابی های سیستم پالایشگاهی مربوط به خرابی اتفاق افتاده در این واحد ها بوده است. در این تحقیق خرابی ها را بر اساس معیار های شدت، وقوع و رخداد در پایگاه داده ثبت شده است که کل خرابی ها 131 مورد بوده اند. با پیاده سازی درختان خطای فازی C&R Tree، Quest Tree و Chaid Tree مهمترین عوامل موثر بر حادث شدن حالت های خرابی، عبارت اند از: شدت خرابی در واحد تقطیر در خلاء، شدت خرابی در واحد آیزوماکس و شدت خرابی در واحد آیزوماکس. در مرحله بعد با ترسیم درختان خطای فازی به استخراج قوانین پایگاه داده پرداخته شده است. مناسب ترین الگوریتم درخت خطای فازی با توجه به میزان دقت آن الگوریتم تعیین شده است. الگوریتم درخت Chaid Tree با دقت 99درصد بالاترین دقت را دارا بوده است.
كلمات كليدي : برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری، درخت خطای فازی، درخت تصمیم، داده کاوی.
تاريخ دفاع : 1396-07-22