بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930574717
نام و نام خانوادگي : محمدحسین پیکانیان
عنوان پایان نامه : ارزیابی قابلیت اطمینان بهره برداری از یک ریز شبکه با استفاده از مدل خروجی کوتاه مدت
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
پیام ربانی فر
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده قابلیت جزیره‌ایی شدن ریزشبکه‌ها به طور بالقوه می‌تواند باعث افزایش قابلیت اطمینان مصرف کنندگان شود. اما مسائل مربوط به حفاظت می‌تواند باعث تاثیر نامطلوب بر این امر می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر سیستم حفاظت و شرایط بهره‌برداری بر روی قابلیت اطمینان یک ریزشبکه است. روش پیشنهادی با استفاده از یک مدل خروج کوتاه مدت رابطه بین متغیرهای حالت و مؤلفه‌های نرخ خروج را بیان میکند. یک روش ترکیبی که انتخاب سناریو و تحلیل آماری را با هم ترکیب می‌کنند ارائه می‌شود. و در پایان توصیه‌هایی در رابطه با تنظیم پارامترهای سیستم برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم ارئه می‌شود. کلمات کلیدی: قابلیت اطمینان، ریزشبکه، حفاظت ریزشبکه، خروج کوتاه مدت، خروج تصادفی
كلمات كليدي : قابلیت اطمینان، ریزشبکه، حفاظت ریزشبکه، خروج کوتاه مدت، خروج تصادفی
تاريخ دفاع : 1397-06-21