بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940077227
نام و نام خانوادگي : فائزه آزمایش
عنوان پایان نامه : شبیه‌سازی تولید رنیوم-186 با استفاده از کدهای TALYS، SRIM و MCNP
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
پژمان شیرمردی
چكيده : در حال حاضر از راديوايزوتوپ‌ها در پزشكي هسته‌اي به صورت گسترده‌اي استفاده مي‌شود. در سه دهه اخير استفاده تشخيصي از راديوداروها به ويژه تكنسيوم-m99، تاليوم-201 و يد-123 از موفقيت بالايي برخوردار بوده است. رنيوم طبيعي فقط دو ايزوتوپ پايدار رنيوم-185 و 187 با درصد فراواني به ترتيب 4/37 %و 6/62% وجود دارد. در اين پروژه مقادیر تجربی حاصل از رنيوم طبيعي براي پرتودهي استفاده شد. محصول نهايي شامل راديوايزوتوپ رنيوم-186 می‌باشد. به منظور اعتبارسنجی، نتایج حاصل از استفاده از کد مونت کارلو و مقادیر حاصل از این شبیه‌سازی با مقادیر تئوری مقایسه گردید و صحت مقادیر محاسبه شده حاصل گردید. هدف از این پایان نامه بررسی روش ها و پیش نیاز های تولید رنیوم-186 و تولید آن با استفاده از هدف های جامد در سیکلوترون بود. با استفاده از مقادیر محاسبه شده از کدهای کامپیوتری TALYS و SRIM و MCNP میزان تولید رنیوم-186 شبیه‌سازی و با مقادیر تجربی مقایسه گردید.
كلمات كليدي : رنیوم-186 ، TALYS، SRIM ، MCNP
تاريخ دفاع : 1397-11-11