بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940442139
نام و نام خانوادگي : سمانه مصفا طهرانی
عنوان پایان نامه : تحلیل شخصيت‌های زن در آثار دیوید ممت بر اساس نظریه روان‌شناسی فردی آدلر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
لطیفه سلامت
چكيده : این پژوهش به تحلیل شخصیت های زن در آثار دیوید ممت بر اساس نظریه روان شناسی فردی آدلر پرداخته است. در این پژوهش ابتدا نظریه روان شناسی فردی آلفرد آدلر و به صورت متمرکز نظریه هایی که مربوط به زنان می شود مورد بررسی قرار می گیرد. از آن جمله می توان به احساس حقارت که آدلر آن را نیروی محرکی برای حرکت به سمت جلو نام می برد، اشاره کرد. سپس به آنچه که ممت راجع به زن ها بیان می کند و به طور کلی زاویه دید، افکار و عقاید او نسبت به این جنس تجزیه و تحلیل می شود. در این قسمت به تاثیرات محیط و جامعه ای که در آن رشد نموده نیز پراخته می شود. این تاثیرات را می توان در بیشتر نمایشنامه های او که خالی از شخصیت های زن هستند، دید. در بخش بعدی با تکیه بر این نظریه ها، شخصیت های زن در نمایشنامه های اولئانا و جولی با توجه به دیالوگ ها و رفتار و کنش شخصیت ها نسبت به هم تحلیل می شود. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که زنان در آثار وی جایگاه پررنگی ندارند و تا حد زیادی با زنانی ضعیف، حقیر و زبون، خودخور و افسرده، ترسو و بدون اعتماد به نفس در نمایشنامه های او رو به رو هستیم که به نوعی بیان تیپ شخصیتی تسلیم پذیر و مطیع را در تفکرات روانکاوانه آدلر، نشان می دهد. واژگان کلیدی: آلفرد آدلر، دیوید ممت، شخصیت های زن، روان شناسی فردی
كلمات كليدي : آلفرد آدلر، دیوید ممت، شخصیت های زن، روان شناسی فردی
تاريخ دفاع : 1397-11-01