بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950166547
نام و نام خانوادگي : الهام زارعی
عنوان پایان نامه : تاثیرات درونگرایانه در آثار هنری نائیف و ارتباط آن با هنرمندان اوت سایدر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فریدون امیدی نقلبری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از بررسی رساله حاضر جستجوي تاثیرات درون گرایانه در آثار هنری نائیف و ارتباط آن با هنرمندان اوت سایدر که سعي دارد نگاهی مشترك ميان آثار هنرمندان نائیف و اوت سایدر و تفاوتهای آنها و وجوهات مشترک آنها با نقاشي كودكان و بررسی درونگرایانه این آثار و برخي از هنرمندان معاصر داشته باشد که براي رسيدن به اين مقصود، با استفاده از روش تحقیق توصیفی سعي در جستجوي پاسخ اين پرسش را دارد: تاثیرات درونگرایانه در آثار نائیف و اوت سایدر در چیست؟ طبق نتایج این پژوهش آثار هنرمندان نائیف و اوت سایدر و نقاشی کودکان از لحاظ بصری و زیبایی شناسی تفاوتی با هم ندارند و تفاوت آنها در نوع نگاه آنها به دنیای اطراف از این جهت که هنرمندان اوت سایدر و کودکان آثارشان از ناخودآگاه و تجربه ای که از دنیای اطراف خود به دست می آورند ولی هنرمندان نائیف آگاهانه و به نوعی تقلید از آثار کودکان دست به خلق آثار خود می زنند. در پايان با طور خلاصه مي‌توان گفت : نقاشي معاصر اگر توان درك ارزشهاي دنياي كودكي و تازگي نگاه آن را داشته باشد، آينه وجودش با شفافيت بيشتري هستي را بازتاب خواهد داد. واژگان کلیدی: هنر نائیف، هنر اوت سایدر، درونگرایی، هنر کودکان
كلمات كليدي : هنر نائیف، هنر اوت سایدر، درونگرایی، هنر کودکان
تاريخ دفاع : 1397-06-11