بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940145832
نام و نام خانوادگي : مصطفی نجاتیان
عنوان پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی خواص رئولوژیک سیال یرنیوتونی حساس به میدان مغناطیسی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
غلامرضا صالحی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد وهابی ,
چكيده : در پژوهش حاضر، ابتدا به معرفی و بررسی کاربردهای سیال مگنتورئولوژیکال پرداخته شد و بعد از بازبینی کاربردهای این سیال در حالت کلی و بیان تحلیل‌ها و مدلسازی ریاضی برای این سیال در دو مود کاری آن، یک روند و فلوچارت طراحی و ساخت برای سیال مگنتورئولوژیکال ارائه شد.ضمناً پس از بررسی مقالات موجود این نتیجه حاصل شد که شرط اولیه و فضای مناسب برای پژوهش‌های آتی مهیاست. بر اساس فلوچارت ارائه شده، یک سیال مناسب کار در دمپر هوشمند دابل‌اند، ساخته شد و توسط آزمون‌های ته‌نشینی، ویسکومتری، رئومتری مورد صحت سنجی قرار گرفت، در نهایت برای صحت سنجی ثانویه این سیال در دمپر دابل اند ریخته شد و بر روی آن آزمون سقوط وزنه انجام شد. نتایج تمامی آزمون‌ها مورد پذیرش بودند. با بررسی آزمون ته نشینی یک رابطه اولیه برای پیش بینی ته‌نشینی سیال مگنتورئولوژیکال بیان شد. همچنین لزوم استفاده از پایدارکننده های ثانویه اسید استئاریک، فسفریک اسید و نانو پودر سیلیکات در ترکیب اصلی تایید شد. دیگر عوامل مهم در ساخت سیال نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. در نهایت با بررسی و برازش آزمون ویسکومتری و رئومتری این نتیجه حاصل شد که مدل پلاستیک بینگهام برای موارد عملی و برای موارد تئوری و دقیق مدل هرشل بالکلی مناسب ترین تابع توصیفی برای سیال مگنتورئولوژیکال هستند. پیرامون رفتار رئولوژیکال یا جریانی سیال نیز عدد 20 کیلوپاسکال برای تنش تسلیم سیال بدست آمد، همچنین تنش برشی سیال در حضور میدان افزایشی معادل 〖10〗^6 برابر داشت که از جمله خواص فیزیکی ویژه این نوع از سیالات است.در نهایت سیال مگنتورئولوژیکال تحت نرخ‌های برش بالا از خود رفتار رقیق شوندگی نشان داد که این رفتار با مدل هرشل بالکلی قابل توصیف است.
كلمات كليدي : سیال غیرنیوتونی ، خواص رئولوژیک ، دمپر مغناطیسی
تاريخ دفاع : 1397-10-22