بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950141576
نام و نام خانوادگي : آتاناز محسنی
عنوان پایان نامه : کاربرد طراحی آزمایش باکس- بنکن در حذف رنگ متیل سبز توسط جاذب گیاهی برگ درخت بید مجنون از نمونه های آبی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : آلودگی های محیط زیست
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی نیازی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
چكيده : زمینه و هدف: متیل سبز یک ماده رنگی سینتتیک پرمصرف در صنایع نساجی و کارخانجات و در عین حال یکی از آلاینده های تاثیرگذار در اکوسیستم ها و محیط زیست بوده و برای انسان مضر است. هدف از مطالعه ی حاضر حذف رنگ متیل سبز با استفاده از جاذب برگ درخت بید از نمونه های آبی بود. مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه ی تجربی در مقیاس آزمایشگاهی بود. بعد از تهیه ی جاذب زیستی و محلول اولیه بهینه سازی متغیرهای اولیه ی موثر شامل شامل pH [۱-۱۰]، غلظت نمک سدیم [۰۱/۰ – ۱ مولار]، زمان تماس [ ۵-۶۰ دقیقه] و دمای [۱۰- ۵۰ درجه سانتی گراد] انجام شد. به منظور بهینه سازی نتایج از طراحی آزمایش باکس- بنکن استفاده شد. تعداد آزمایشات طراحی باکس- بنکن برابر ۲۷ آزمایش شد که سه عدد آن از نوع نقطه ی مرکزی و برای تعیین مقدار خطا بود.در نهایت اثر متغیرها روی حذف رنگ متیل سبز از نمونه های آبی مورد مطالعه قرار گرفت. پردازش اولیه ی نتایج دستگاه اسپکتروفتومتری و تمامی مدل سازی های ایزوترمی و شیمیایی توسط نرم افزار اکسل انجام گرفت. نتایج: نتایج آزمایش بهینه سازی تک متغیره، pH=7، محلول ۱/۰ مولار نمک سدیم، مدت زمان سی دقیقه و دمای 25 درجه ی سانتی گراد به عنوان شرایط بهینه ی حذف رنگ انتخاب شدند. بر اساس نتایج آزمایش بهینه سازی چند متغیره با استفاده از طراحی باکس بنکن، مقادیر بهینه ی متغیرهای مورد آزمایش توسط روش باکس- بنکن برای ۴ متغیر با برنامه مینی ¬تب عبارت بودند از: (pH=6.84 ) ، (NaCl concentration=0.01 ) ، (Contact time=28.48 ) و (Tempreture=10.0). اندازه گیری حد مطلوبیت برای کیفیت مدل 98/0 بود. حداقل مقدار نتایج‌ بدست‌ آمده‌ از ‌ ANOVA نشان ‌داد ‌که ‌از بین چهار ‌متغیر ‌اصلی،‌ pH و نمک سدیم‌ و از بین مربع های چهار متغیر، مربع ‌‌pH ‌با ‌داشتن‌ مقدار ‌ p-valueکمتر ‌از‌‌۰۵/۰ معنی دار بودند. نتیجه گیري: بر اساس یافته های مطالعه حاضر پودر برگ درخت بید از توانایی مطلوبی در حذف رنگ متیل سبز از محلول هاي آبی در صنایع نساجی و کارخانجات برخوردار است. واژه هاي کلیدي: رنگ متیل سبز، باکس- بنکن، جاذب طبیعی، برگ درخت بید.
كلمات كليدي : رنگ متیل سبز، باکس- بنکن، جاذب طبیعی، برگ درخت بید.
تاريخ دفاع : 1397-11-09