بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950092172
نام و نام خانوادگي : پوریا پیرمرادی
عنوان پایان نامه : شناسایی مؤلفه ‌های شادی از دیدگاه روانشناسی محیط شهری (نمونه موردی: میدان هفت حوض)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شادی و نشاط ویژگی هر انسان سالم و کارآمد است، ولی با وجود تنش‌های ناشی از زندگی ماشینی و مدرن، امروز طیف قابل ‌توجهی از مردم در موضوعات روزمره و استرس ‌های ناشی از آن فرورفته و سلامت روانشان در معرض تهدید جدی است. دیدن چهره ‌های غمگین، افسرده و ناراحت مردم در کوچه و خیابان بسیاری از متخصصان را به فکر فروبرده است. از این رو شناسایی شاخص‌ ها و مؤلفه ‌های شادی از دیدگاه روانشناسی محیط شهری و بررسی تأثیر آن بر شهروندان می‌تواند کمک شایانی به ایجاد شهر و جامعه شهری شاد و درنتیجه پایدارسازی شهرها نماید. شهرها به ‌عنوان بستر زندگی افراد مهم‌ترین نقش را در القای احساسات و عواطف به شهروندان ایفا می‌کند. محیط شهری همواره در حال ارسال پیام‌ های گوناگون به شهروندان است، محتوای پیام‌ های دریافتی از سوی شهروندان به‌ صورت ناخواسته بر روی عواطف و رفتار آن‌ها اثرگذار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی و مشاهده میدانی در جمع آوری اطلاعات و با استفاده از روش تحلیل عاملی به شناسایی مؤلفه اثرگذار بر شادی و نشاط در محیط شهری می پردازد و آن را نیز در محدوده مورد مطالعه بررسی می نماید که در نتیجه به تدوین چهارچوب طراحی فضای شهری شاد به عنوان یک رویکرد جدید در شهرسازی پایدار می انجامد.
كلمات كليدي : شهر شاد، توسعه پایدار، روانشناسی محیط شهری، محیط شهری شاد
تاريخ دفاع : 1397-04-13