بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950207280
نام و نام خانوادگي : دلارام گرشاسبی
عنوان پایان نامه : ارتقاء کیفیت منظر شهری با رویکرد زیبایی شناسانه (نمونه موردی: میدان هفت حوض)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
الهام منصوری
استاد مشاور () : ,
چكيده : زیبایی مناظر شهري مقوله ایست که همواره مورد نظر طراحان، معماران و مدیران شهری قرار داشته است. با توجه به ساختار جديد شهرها و عدم توجه به انسان در طراحی شهری؛ علیرغم فعالیت هاي بسیاري که براي بالا بردن کیفیت منظر شهري صورت پذیرفته، اما نکته اي که در هیچ یک از این فعالیت ها مد نظر قرار نگرفته است، یکپارچگی منظر شهریست و منشاء این آشفتگی را می توان در نبود برنامه اي طولانی مدت براي ارتقاء سطح کیفی منظر شهري جستجو کرد. این پژوهش با هدف ارتقاء کیفیت منظر شهری با رویکرد زیبایی شناسانه، در ابتدا شاخص های زیبایی شناختی منظر شهری مطلوب را شناسایی کرده، سپس با استفاده از تحلیل بصری جداره، تکنیک منظر عینی گوردن کالن و فتومونتاژ به بررسی کیفیت زیبایی شناسانه منظر شهری در میدان هفت حوض پرداخته است و در انتها به ارائه راهبرد، سیاست و راهکار در جهت ارتقاء منظر شهری با رویکرد زیبایی شناسانه می پردازد.
كلمات كليدي : منظر شهری، زیبایی شناسی، فضای شهری، میدان هفت حوض
تاريخ دفاع : 1397-04-13