بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930283062
نام و نام خانوادگي : سید علی رضا دانیالی
عنوان پایان نامه : سنتز نانو کامپوزیت نانولوله کربنی چند دیواره و نانو ذرات کادمیم و بررسی کاربرد آن در حذف و اندازه گیری رنگ های بازیک
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
هایده باقری صادقی
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق، کاربرد کادمیم اکسید-نانولوله های کربنی چند دیواره و مس اکساید-نانولوله های کربنی چند دیواره برای جذب سطحی رنگ بازیک کریستال ویوله مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر متغیر های موثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، pH محلول، زمان تماس و غلظت اولیه رنگ بررسی شد. از بین عوامل مختلف بررسی شده ، pH محلول بیشترین تاثیر را داشته است. جذب بیشینه در pH برابر با 8 رخ داده است. جاذب مذکور دارای بالاترین کارایی برای جذب کریستال ویوله می باشد و در 60 دقیقه به حالت تعادل می رسد. نتایج آزمایش ها نشان داد که فرآیند جذب سطحی تطابق بهتری با ایزوترم جذب لانگمیر دارد. فرآیند جذب سطحی کریستال ویوله بر کادمیم اکسید-نانولوله های کربنی چند دیواره و مس اکساید-نانولوله های کربنی چند دیواره از معادله سینیتکی شبه مرتبه دوم تبعیت می کند که نشان می دهد فرآیند به وسیله جذب شیمیایی قابل کنترل می باشد. کلید واژه: جذب سطحی، رنگ های بازیک ، کادمیم اکسید، مس اکساید، ایزوترم، سنتیک
كلمات كليدي : جذب سطحی، رنگ های بازیک ، کادمیم اکسید، مس اکساید، ایزوترم، سنتیک
تاريخ دفاع : 1397-10-18