بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950099543
نام و نام خانوادگي : سجاد قجاوند
عنوان پایان نامه : ايجاد ساختمان های فولادی تعمير پذير با مهاربندی هم مرکز دارای نامنظمی در پلان بر اساس حرکت گهواره ای در زير تراز پی تحت اثر زلزله های حوزه دور و نزديک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمود حسینی علی آبادی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : معمولا آئين¬نامه های طراحی لرزه¬ای برای جلوگيری از فروريزش ساختمان¬ها می¬باشند. لذا پس از وقوع زلزله های بزرگ، تخريب و بازسازی ساختمان ها اجتناب ناپذير می¬باشد. بنابراين جهت جلوگيری از تخريب و بازسازی، ايده¬ی طراحی بر اساس هدايت آسيب در ساختمان ها از اهميت بالايی برخوردار خواهد شد. هدايت آسيب به معنی انتقال نيرو های زلزله به ميراگر¬های تسليمی است که از چند ورقه فولادی با قابليت تعويض پذيری و تعمير پذيری ساخته شده اند بطوری که بقيه اعضا در ناحيه الاستيک باقی بمانند. همچنين براورده کردن بعضی الزامات طراحی مانند تامين نور در بيمارستان ها ، هندسه نامنظم زمين و ... باعث ايجاد نامنظمی در پلان می شود که خود باعث پيچش و افزايش نيروی وارد به ساختمان می گردد. در اين پژوهش ساختمان های 9 ،12و 15 طبقه فولادی مهاربندی هم مرکز با نامنظمی در پلان بر اساس آئين¬نامه های معمول تحليل و طراحی شدند، سپس با ساختمان های پيشنهادی(ساختمان با سيستم حرکت گهواره¬ای و ميراگر های تسليمی) تحت زلزله های حوزه دور و نزديک تحليل تاريخچه زمانی غير خطی شدند و مقايسه گرديدند. نتايج کلی به اين شرح است: در ساختمان های پيشنهادی تمرکز آسيب در ميراگرها مي¬باشد و ساير اعضا در ناحيه الاستيک باقی ماندند در حاليکه در ساختمان های متداول آسيب ها گسترده و در محدود پلاستيک و تخريب می¬باشند. نهايتا تغيير مکان های نسبی ساختمان های پيشنهادی از ساختمان های متداول کمتر مي¬باشد.
كلمات كليدي : پایه های سخت با پرتو های عمیق، تجزیه و تحلیل تاریخ های غیر خطی، انهدام انرژی
تاريخ دفاع : 1397-10-26