بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 86081544400
نام و نام خانوادگي : فائزه شکیبـا
عنوان پایان نامه : مقایسه سیستم های سازه ای لوله مهاربندی شده فولادی با سیستم قاب محیطی در ساختمانهای بلند
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : جعفر عسگری مارنانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سهیل منجمی نژاد ,
چكيده : امروزه با گسترش روزافزون ساخت سازه هاي بلند به عنوان نمادي از پيشرفت و توسعه تكنولوژي و اقتصادي كشورها، ضرورت انتخاب سيستم هايي جهت تحمل بارهاي جانبي و ثقلي به گونه اي كه به شكل بهينه با كمترين مصالح بيشترين سختي و بازده را ايجاد كند بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. از کارآمدترین سیستم های سازه ای که برای چنین ساختمانهایی استفاده شده است، سیستم هایی با رفتار لوله ای است. اين سيستم ها به دليل قرار گيري سازۀ باربر جانبی در پيرامون ساختمان، داراي بيشترين كارايي هستند.از رايج ترين آنها مي توان به سيستم لوله قابي و لوله مهاربندي شده اشاره كرد. در ادامۀ تحول در سيستم هاي سازه اي لوله ای، سیستم سازه ای خاصی تحت عنوان سیستم شبکه قطری ، به دلیل شکل هندسی مثلثی و ایجاد معماری زیبا در نما ، مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور، در این مطالعه در جهت بررسي کارآیی سیستم های سازه ای با رفتار لوله ای در سازه های بلند، به گونه ای که عملکرد معماری و سازه ای به خوبی برآورده شود، به مقايسۀ رفتار اين سه سيستم سازه اي لوله ای ، لوله ای مهاربندی شده و سیستم شبکه قطری، پرداخته شد. در اين تحقيق رفتار ساختمانهاي40، 60و80 طبقه در مقابل بار جانبي باد توسط برنامۀ کامپیوتریSAP2000 بررسی شد. سپس به منظور درك بهتر از رفتار لرزه اي این سه سیستم سازه ای، بر روی مدل ساختماني 40 طبقه آناليز استاتيكي و ديناميكي غيرخطي انجام شده است. در طراحی اعضا، به منظور کنترل مقاومت، ملزومات آیین نامۀ طراحیLRFD 93 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا رفتار هريك از سيستم هاي سازه اي لوله قابي، لوله مهاربندي شده و شبكه قطري به طورجداگانه مورد بحث قرار گرفته و سپس، تأثیر پیکربندی هندسی آنها، بر روی پارامترهای ماکزیمم تغییرمکان جانبی، ميزان فولاد مصرفي، شكل پذيري و تغييرمكان جانبي نسبي طبقات، مقایسه شده است. همانطور که میدانیم با افزایش نسبت وجوه سازه، پارامتر حاکم بر طراحی میزان ماکزیمم تغییرمکان جانبی است. نتايج ارزيابي نشان داده است كه ماکزیمم تغییرمکان جانبی، ميزان فولاد مصرفي و تغييرمكان جانبي نسبي طبقات در سیستم شبکه قطری و سيستم لوله مهاربندی شده تقريباً مشابه و نسبت به سيستم لوله قابي كاهش چشمگير دارد. نتايج آناليز استاتيكي غيرخطي نشان داد كه شكل پذيري در سيستم شبكه قطري با افزايش صلبيت نسبت به هر دو سيستم لوله مهاربندي شده و لوله قابي كاهش مي يابد. بنابراين انتخاب هريك از اين سيستم ها با توجه راه كارهاي ارائه شده در اين مطالعه به اهداف طرح و به قضاوت مهندسان بستگي دارد.
كلمات كليدي : ساختمانهای بلند، قاب محیطی ، لوله مهاربندی شده، سيستم شبكه قطري
تاريخ دفاع : 1391-06-30