بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930278512
نام و نام خانوادگي : حسن درگاهي
عنوان پایان نامه : آمايش سرزمين با توجه به منابع آب، اكولوژي و ظرفيت محيط زيست (مطالعه موردي استان آذربايجان‌شرقي)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ومديريت منابع اب
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدصادق صادقیان
استاد مشاور () : ,
چكيده : آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن , نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص میسازد روشهای ارائه شده توسط سازمان خواربار جهاني فائو (FAO) و همچنین روش اکولوژیکی آمایش سرزمین در ایران با توجه به نوع نگرش به محیط و بررسی اجزای آن و نیز برآورد توان بدون پیش داوری و تنها بر اساس توان ذاتی سرزمین استوار است لیکن این نگرش های محض به محیط ، شرایط فعلی منطقه را نادیده گرفته و برآوردی ناقص در توان واقعی آن به عمل می آورند بنابراین شناخت قابلیتهای مختلف اراضی منطقه از آن جا اهمیت می یابد که کاربری نامتناسب زمین می تواند منابع خاک آب یک منطقه را به خطر اندازد و کیفیت و کمیت آن را برای نسل های آینده کاهش دهد ضمن اینکه توسعه اراضی بر مبنای قابلیت های آن نیز همیشه با محدودیتهایی همراه است این پژوهش با نگرشی توسعه پایدار و به منظور بكارگيري انجام آمايش سرزمين با محوريت آب و استعداد یابی اراضی در راستای استفاده بهینه از منابع محدود آ ب و خاک در منطقه انجام شده است به این منظور اطلاعات مورد نیاز برای تهیه مدل توسعه منطقه بر مبنای پتانسیل موجود اراضی جمع آوری شده نقشه لازم شامل بخش‌هاي شهرستان، ارتفاع از سطح دریا، منابع آب و خاک و پوشش گیاهی و تراکم آن و با استفاده از نرم افزار ArcGIS تهیه شده که نتایج حاصله نشان می دهد که طبق تقسیمات کشوری در پایان سال 93 منطقه مورد مطالعه با مساحت 97/2071 کیلومتر مربع در طول جغرافیایی 32 دقيقه و 47 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 36 دقيقه و 38 درجه شمالی در میان 20 شهرستان استان با جمعیتی بالغ بر 000/49 نفر دارای پتانسیل‌هایی می‌باشد. براساس نتايج بدست آمده از سرشماري کشاورزي سال 1393 که بيشتر از 80% شغل مردم کشاورزي بوده و کمتر از10% باغداري و مابقي دامداري و آب‌زي‌پروري را پيشه خود قرار داده‌اند از طرفي عدم توجه به مديريت آبهاي سطحي و زير زميني در منطقه موجب هدر رفت بيش از حد آن شده طوري که در فصل گرم اکثر منطقه از بي آبي مفرط عليرغم وجود آب دچار بحران ميشوند بنابر اين نتايج اين پژوهش اهمیت مديريت يکپارچه منابع آب و خاك و محيط زيست و توجه به پتانسيلهاي طبيعي در توسعه پايدار اراضي را ارائه مي‌نمايد. قطعا با اجراي آمايش سرزمين علاوه بر اينكه منطقه بشكل مطلوب توسعه خواهد يافت بلكه موجب ارتقاء سطح معيشت و رفاه مردم منطقه خواهد شد. کليد واژه ها: GIS ، توسعه کشاورزي، کاربري اراضي ، مديريت منابع آب، اكولوژي، ظرفيت محيط زيست
كلمات كليدي : : GIS ، توسعه کشاورزي، کاربري اراضي ، مديريت منابع آب، اكولوژي، ظرفيت محيط زيست
تاريخ دفاع : 1397-11-08