بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950015787
نام و نام خانوادگي : تینا شفیعی علویجه
عنوان پایان نامه : استفاده از الگوریتم های خوشه بندی و برنامه ریزی صفر و یک و DEA جهت انتخاب و تحلیل پورتفولیوی پروژه با تمرکز بر سود دهی پروژه ها (مورد مطالعه:شرکت ملی حفاری)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد فلاح ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مهرزاد نوابخش
چكيده : اجرای بیشتر استراتژی به معنای موفقیت بیشتر تعبیر شده است. از طرف دیگر یکی از اهداف کلیدی در مدیریت پروژه، عدم انتخاب پروژه های نامناسب. از اینرو اهمیت فرایند انتخاب کاملا مشهود است. محدودیت منابع باعث می¬شود که سازمان¬ها نتوانند به طور همزمان بر روی تمام پروژه¬ها سرمایه¬گذاری کنند بنابراین باید منابع خود را به طور اثربخش مدیریت کنند و یک مجموعه مناسب از پروژه¬ها را انتخاب کنند. روش تحقیق در این پژوهش از بعد هدف کاربردی می‌باشد زیرابه ارائه روشی جهت انتخاب پورتفلیو پروژه‌ها می‌پردازد. در این تحقیق برای انتخاب پروژه از الگوریتم C-means جهت خوشه بندی پروژه های پیشنهادی به شرکت ملی حفاری استفاده شده است این الگوریتم به توجه به مشابهت پروژه ها در خصیصه های موثر بر سود دهی پروژه ها را به 6 دسته تقسیم نموده. در ادامه با کمک مدل تحلیل پوششی داده ها به تعیین شرایط هر یک از خوشه ها پرداخته شده است. در این روش هزینه کل جهت اجرای تمامی پروژه های موجود در هر خوشه به عنوان ورودی و میزان میانگین خصیصخه های هر خوشه به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. نهایتا خوشه شماره 5 با میزان کارایی 1.19 کاراترین خوشه به حساب آمده است. در مرحله آخر متدولوژی تحقیق به تحلیل اعضای خوشه شماره 5 پرداخته شده است. در این مرحله با استفاده از مدل برنامه ریزی صفر و یک با هدف بیشینه سازی میزان سود شرکت ملی حفاری در اجرای پروژه ها و در نظر گرفتن محدودیت های مربوط به پیش نیازی پروژه ها و محدودیت های اجرایی شرکت ملی حفاری به محاسبه ترکیب بهینه پروژه ها اقدام نموده ایم. نتایج حاکی از آن است که پروژه های شماره79، 197،195،158،141،129،123،111،99،86 انتخاب شده است. كلمات كليدي: الگوریتم C-means ، انتخاب پروژه، خوشه بندی، برنامه ريزي صفر و یک، تحلیل پوششی داده ها.
كلمات كليدي : الگوریتم C-means ، انتخاب پروژه، خوشه بندی، برنامه ريزي صفر و یک، تحلیل پوششی داده ها.
تاريخ دفاع : 1397-11-09