بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940057985
نام و نام خانوادگي : محمدرضا عطایی کچویی
عنوان پایان نامه : تولید فرم Native سوپر آنتی ژن C (انتروتوکسین C) استافیلوکوکوس آرئوس و بررسی فاکتورهای ایمونولوژیک تشخیصی آرتریت روماتوئید در رات
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
غلامحسین علیشیری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
چكيده : مقدمه و هدف: وجود سوپرآنتی‌ژن‌های میکروبی درخون و مایع مفصل بیماران آرتریت روماتوئیدی گزارش شده است. آیا وجود آنها در خون القاگرتولید فاکتورهای سرولوژیک تشخیصی از جمله Crp، RF و Anti-ccp در بیماران است. هدف این تحقیق تولید و خالص سازی سوپرآنتی‌ژن C استافلیوکوکوس آرئوس و بررسی اثر آن بر تولید فاکتور های تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید در رات است. مواد و روش‌ها: استافیلوکوکوس آرئوس در محیط مناسب کشت و خالص سازی سوپرآنتی‌ژن C با اولترافیلتراسیون (Amicon Ultra Centifugal Filter Device) انجام شد. با آنتی بادی اختصاصی و ایمونوبلات تأیید گردید. سپس پروتئین حاصل تعیین غلظت شد. 50 تا 100 میکروگرم از توکسین حاصل به صورت داخل صفاقی و داخل مفصلی به گروه‌های جداگانه رات تزریق و در زمان‌های مختلف خون‌گیری و آزمایش‌های CRP، RF و Anti-CCp انجام شد. نتایج دسته بندی و تحت آزمون آنالیز واریانس قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد، تزریق 50 تا 100 میکروگرم توکسین داخل مفصل و داخل صفاق توانست بعد از 20 روز تولید CRP را به میزان 7/0 میلی‌گرم القاء نماید. بعد از 40 روز این مقدار به 2/2 و پس از 50 روز به 5/4 میلی‌گرم افزایش یافت. همچنین، تولید قابل اندازه گیری Anti- ccp بعداز 20 روز به مقدار 1 و بعد از 40 روز به مقدار 3/1 و پس از 50 روز به 5/1 میلی گرم رسید. اما تولید RF بعد از روز 40 شروع و در روز 50 به مقدار 4/3 میلی گرم تشخیص داده شد. نتیجه آنالیز واریانس یک طرفه، از وجود اختلاف بین گروه ها و در فاصله زمانی مختلف با سطح معنی داری به ترتیب برای گروه‌ها (P≤ 0.001) و برای فواصل زمانی تأثیر سوپر آنتی‌ژن (P≤ 0.075) خبر داد. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که وجود و بقای سوپرآنتی‌ژن C استافیلوکوکوس آرئوس در بدن رات باعث القای تولید فاکتورهای سرولوژیک تشخیص آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید گردید. هر چند این یافته مقدمه‌ای برای تحقیقات بیشتر است، احتمالاٌ بتواند راه های جدید تری برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های التهابی از جمله آرتریت روماتوئید ارایه نماید. واژه های کلیدی: آرتریت روماتوئید، تولید و جداسازی، سوپرآنتی‌ژن C ، استافیلوکوکوس آرئوس، CRP، RF و Anti-CCp
كلمات كليدي : آرتریت روماتوئید، تولید و جداسازی، سوپرآنتی‌ژن C ، استافیلوکوکوس آرئوس، CRP، RF و Anti-CCp
تاريخ دفاع : 1397-06-20