بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940064848
نام و نام خانوادگي : شهرام میرزائیان رجه
عنوان پایان نامه : تحلیل اقتصادی و اجتماعی اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺰارع در دشت ﺳﻴﺴﺘﺎن (مطالعه موردی : شهرستان نیمروز)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ومديريت منابع اب
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید جمالی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : هدف این تحقيق تحلیل اقتصادی و اجتماعی انتقال آب با لوله به مزارع در دشت سيستان است. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ فرایند اجرا کمی، از نظر منطق پژوهش قیاسی و از لحاظ میزان و درجه کنترل میدانی می باشد. كار جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در اين تحقيق، در دو بخش انجام گرفته است. بخش اول آن جمع آوري اطلاعات در زمينه مباني نظري موضوع و سوابق تحقيقات انجام شده كه با استفاده از روش مطالعه كتابخانه اي و كاوش كامپيوتري از طريق منابع اطلاع رساني صورت گرفته است. بخش دوم جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز از بهره برداران و کارشناسان منطقه مورد پژوهش بوده است كه با به كارگيري پرسشنامه ها، در قالب انجام عمليات ميداني انجام گرفته است. اطلاعات حاصله از انجام تحقيق به دو صورت آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. آمار استنباطي جهت تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون هاي ضرائب همبستگي و رگرسيون خطي استفاده شد. تمام روش هاي آماري فوق با كمك نرم افزار SPSS، محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که سن و تعداد اعضاء، انسجام و مالکیت آب با مدیریت منابع آب اختلاف معنی‌داری در سطح 95 درصد داشتند. نتایج حاصل از رگرسيون گام‌به‌گام نشان داد که آزمون‌پذیری، مشارکت، نگرش، ویژگی‌‌های ارتباطی، مالکیت آب، سن و سطح زیر کشت جمعاً 9/19 درصد از تغییرات مدیریت منابع آب را تبیین نموده‌اند. همچنين تجزيه و تحليل پرسشنامه کارشناسان با روش AHP با استفاده از نرم افزارExpert Choice انجام شد. بر اساس نتايج AHP، تفاوت چنداني بين واحدهاي عمراني شهرستان نيمروز بر اساس پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي انتقال و توزيع آب با لوله به مزارع دشت سيستان وجود نداشت. اما در پيامدهاي کاهش مهاجرت، انسجام اجتماعي و کاهش آسيب¬پذيري واحد عمراني نيمروز يک از برتري بالاتري برخوردار مي¬باشد. همچنين در پيامدهاي يکپارچه سازي اراضي، اشتغالزايي و ارزش اقتصادي آب واحد عمراني نيمروز دو از برتري بالاتري برخوردار مي¬باشد. در نهايت پيامدهاي افزايش عملکرد و درآمد و يکپارچه سازي اراضي، واحد عمراني نيمروز سه از برتري بالاتري برخوردار مي¬باشد. کلمات کلیدی: مدیریت منابع آب، دشت سیستان
كلمات كليدي : مدیریت منابع آب، دشت سیستان
تاريخ دفاع : 1397-11-07