بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940256136
نام و نام خانوادگي : امير مجيدي
عنوان پایان نامه : برنامه ريزي آتي به منظور ارزيابي و رتبه بندي تامين كنندگان پايدار و دائمي با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها در صنعت خودروسازي
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
بيژن رحماني پرچكلايي
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محسن قاسمی ,
چكيده : امروزه در شرايط جديد رقابتي، شركت ها و سازمانها نيازمند روش هاي نظام يافته جهت مديريت سيستمي فرايندهايشان مي باشند. مديريت زنجيره تامين در دهه نود به عنوان يك رويكرد سيستمي جهت كمك به مديران تجاري پيشنهاد گرديد كه مورد استقبال فراواني قرار گرفت. در مباحث مرتبط با مديريت زنجيره تامين، بحث خريد و منبع يابي به ويژه مسئله ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان جنبه بالقوه اي جهت افزايش كارايي در سازمان ها مي باشد. مديران خريد در هر سازمان از تمام ويژگي هاي قابل دسترسي براي ارزيابي عملكرد تامين كنندگان استفاده مي كنند. همچنين جهت انجام انتخاب درست و كارآمد، مديران خريد بايستي بين سطوح مختلف ويژگي هاي متضاد و چندگانه و بين عوامل ملموس و ناملموس مربوط به عملكرد تامين كنندگان بطور همزمان توازن برقرار كنند و امكان مقايسه با بهترين تامين كنندگان را فراهم نمايند. در اين راستا در اين پایان نامه از يك تئوري مطلوبيت با ويژگيهاي چند گانه بر اساس استفاده از تجزيه تحليل پوششي داده ها استفاده مي شود كه هدف از آن كمك كردن به مديران و مسئولين خريد شرکت ایران خودرو دیزل به منظور فرمول بندي استراتژي هاي پايدار و با ثبات در شرايط بسيار متغير و ناپايدار بازارهاي فعلي است. در اين پایان نامه ابتدا عوامل موثر در انتخاب تامين كنندگان روغن شرکت ایران خودرو دیزل تعيين سپس مدل رياضي مناسب ارائه و جهت حل مدل از نرم افزار GAMS استفاده شده است و در نهايت اطلاعات بدست آمده از نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. واژه هاي كليدي: تامين كنندگان روغن شرکت ایران خودرو دیزل، ارزيابي عملکرد، تحليل پوششي داده ها، صنعت خودروسازي، کارایی
كلمات كليدي : تامين كنندگان روغن شرکت ایران خودرو دیزل، ارزيابي عملکرد، تحليل پوششي داده ها، صنعت خودروسازي، کارایی
تاريخ دفاع : 1397-11-02