بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940236420
نام و نام خانوادگي : حامد سامری کمرئی
عنوان پایان نامه : بهینه سازی تولید اتانول در باکتری Zymomonas mobilis از طریق تکامل سازشی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
زهرا کشتمند
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید حسامی تکلو ,
چكيده : Zymomonas mobilis یکی از بهترین میکروارگانیسم¬های تولید کننده¬ی اتانول است. تولیدکنندگی بالای این میکروارگانیسم استفاده از آن را برای تولید مقیاس بالای را اتانول جذاب¬تر کرده است. اما یکی از مهم¬ترین موانع برای این میکروارگانیسم حساسیت آن به استیک اسید است، که مهار کننده¬ای است که در طول فرایند تخمیر تولید می¬شود (به عنوان محصول جانبی). استیک اسید رشد را متوقف می¬کند و تولید اتانول را کاهش می¬دهد. حذف استیک اسید از نظر تکنیکی امکان پذیر است اما هزینه¬ی تولید را به شدت افزایش می¬دهد. هدف از این پژوهش ایجاد سویه¬های زیموموناس موبیلیس مقاوم به استیک اسید است. برای این کار از روش جهش سازشی استفاده شد. با استفاده از این روش، چندین سویه¬ی مقاوم ایجاد شد. مشخصات این سویه¬ها با دقت مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه با سویه¬ی تیپ وحشی، این موتانت¬ها سرعت رشد ویژه و تولید بیومس بالاتری از خود نشان دادند. و در حضور استیک اسید فاز lag کوتاه¬تری داشتند. یکی از سویه¬های موتانت (ZM5510) با ماده¬ی NTG که یک ماده¬ی جهش¬زا است تیمار شد. چهار سویه¬ی موتانت ZMNTG5514، ZMNTG5516 ، ZMNTG6014 و ZMNTG6016 بدست آمد. این سویه¬ها عملکرد بهتری نسبت به جهش¬زایی سازشی نداشتند، که نشان می¬دهد که جهش¬زایی سازشی برای ایجاد سویه¬های موتانت به تنهایی کافی است. چنین تغییراتی را می¬توان به جهش¬های ایجاد شده در ژنوم میکروارگانیسم نسبت داد. این مطالعه همچنین نشان داد که سویه¬های موتانت ایجاد شده در این پژوهش می¬تواند برای تولید اتانول از باگاس مفید باشد. این روش جهش زایی سازشی می¬تواند برای سایر میکروارگانیسم¬ها و مهارکننده-های دیگر مفید باشد. واژگان کلیدی: اتانول، جهش¬زایی سازشی، Zymomonas mobilis
كلمات كليدي : اتانول، جهش¬زایی سازشی، Zymomonas mobilis
تاريخ دفاع : 1397-10-25